Strona archiwalna. ACI Polska administrowało stawką WIBOR do dnia 29 czerwca 2017. Obecnym administratorem stawki jest GPW Benchmark SA.

Regulamin_Rady_WIBOR_z_dnia_14_stycznia_2015roku.pdf

Regulamin_Rady_ds_Stawek_Referencyjnych_z_dnia_9_10_2013.pdf

 

Załącznik do Uchwały Rady WIBOR nr 3/2015

Regulamin z dnia 14 stycznia 2015 roku.

Rady ds. Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Rada ds. Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR (dalej – „Rada WIBOR”) została powołana do kontroli nad funkcjonowaniem Fixingu, przestrzeganiem Regulaminu Fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR przez Uczestników Fixingu oraz Organizatora, a także do czuwania nad prawidłowością ustalania i publikowania stawek referencyjnych WIBID i WIBOR.

2. Rada WIBOR działa na podstawie Regulaminu Fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR (dalej – „Regulamin Fixingu”). Nadrzędnym celem Rady WIBOR jest dbanie o jakość i wiarygodność stawek referencyjnych WIBID/WIBOR.

3. Rada WIBOR wykonuje swoje kompetencje w oparciu o informacje otrzymane od Organizatora Fixingu, w tym informacje dotyczące wszelkich nieprawidłowości i naruszeń Regulaminu Fixingu przekazywane w formie comiesięcznego raportu, oraz informacji uzyskiwanych z innych źródeł.

Kompetencje Rady WIBOR

§ 2.

1. Rada WIBOR zapoznaje się z comiesięcznymi raportami Organizatora, o których mowa w § 1 ust. 3 niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania raportu.

2. W wypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub innych istotnych zdarzeń wpływających na Fixing, Rada WIBOR sporządza pisemny raport, który następnie przekazuje niezwłocznie Prezesowi Stowarzyszenia Rynków Finansowych ACI Polska, Przewodniczącemu Komisji Nadzoru Finansowego, Prezesowi Narodowemu Banku Polskiego i Prezesowi Związku Banków Polskich. Raport Rady WIBOR może zawierać rekomendacje Rady skierowane do Organizatora dotyczące prawidłowości Fixingu i przestrzegania postanowień Regulaminu Fixingu.

3. Rada WIBOR zatwierdza niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni, otrzymany od Organizatora roczny raport podsumowujący funkcjonowanie Fixingu oraz przekazuje go Przewodniczącemu Komisji Nadzoru Finansowego, Prezesowi Narodowemu Banku Polskiego i Prezesowi Związku Banków Polskich.

§ 3.

Do zakresu działania Rady WIBOR należy także:

  1. dokonywanie okresowego przeglądu funkcjonowania Fixingu i przestrzegania Regulaminu Fixingu przez Uczestników Fixingu;
  2. dokonywanie okresowego przeglądu liczby Uczestników Fixingu;
  3. dokonywanie, na podstawie ustaleń audytu, okresowego przeglądu wypełniana przez Agenta Kalku1acyjnego zobowiązań zawartych w umowie z Organizatorem dotyczącej kalkulacji Fixingu WIBID i WIBOR;
  4. zatwierdzanie zmian w sposobie funkcjonowania Fixingu i w Regulaminie proponowanych przez Organizatora;
  5. zatwierdzanie nadania statusu Uczestnika Fixingu proponowanego przez Organizatora;
  6. zatwierdzanie zmiany, wypowiedzenia i zawarcia nowej umowy z Agentem Kalkulacyjnym w odniesieniu do kwestii związanych z Fixingiem stawki referencyjnej WIBID i WIBOR oraz zatwierdzanie zasad przeprowadzania audytów u Agenta Kalkulacyjnego w zakresie dotyczącym funkcjonowania procesu Fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR;
  7. rozpatrywanie odwołań Uczestników Fixingu od decyzji Organizatora w odniesieniu do otrzymanych upomnień i odebrania statusu Uczestnika Fixingu.

§ 4.

W zakresie wykonywania kompetencji, o których mowa w § 3 lit. d i f Rada WIBOR uzależnia swoją decyzję od jej potencjalnego wpływu na prawidłową realizację przez Uczestnika Fixingu postanowień Regulaminu Fixingu.

§ 5.

Radzie WIBOR przysługuje uprawnienie do proponowania zmian w funkcjonowaniu Fixingu i Regulaminie Fixingu zgodnie z zasadami wskazanymi w Regulaminie Fixingu.

Organizacja Rady WIBOR

§ 6.

1. Pracami Rady WIBOR kieruje jej Przewodniczący. Przewodniczący także reprezentuje Radę WIBOR wobec Organizatora, Uczestników Fixingu, Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, Prezesa Narodowego Banku Polskiego i Prezesa Związku Banków Polskich.

2. Funkcję Przewodniczącego Rady WIBOR pełni jeden z jej członków wybrany przez Radę WIBOR. W czasie nieobecności Przewodniczącego Rady WIBOR, jego kompetencje w zakresie organizacji prac wykonuje Sekretarz Rady WIBOR lub inny członek Rady WIBOR wskazany przez Przewodniczącego Rady WIBOR.

3. Rada WIBOR wybiera Przewodniczącego Rady oraz Sekretarza Rady bezwzględną większością głosów przy obecności większości z łącznej liczby członków Rady WIBOR. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w § 15 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady WIBOR.

§ 7.

1. Członkowie Rady WIBOR wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

2. Członkowie Rady WIBORmogąotrzymywać wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w Radzie WIBOR na zasadach określonych w odrębnym dokumencie.

§ 8.

1. Korespondencja między członkami Rady WIBOR odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2. Dokumenty doręczane Radzie WIBOR na podstawie postanowień Regulaminu Fixingu powinny mieć formę pisemną i być przekazane na adres Organizatora – Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI Polska z siedzibą w Warszawie. W sprawach bieżących i mniejszej wagi korespondencję kierowaną do Rady WIBOR można przekazać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany na stronie Organizatora.

Posiedzenia Rady WIBOR

§ 9.

1. Posiedzenia Rady WIBOR zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek pozostałych członków Rady WIBOR lub Organizatora.

2. W uzasadnionych przypadkach każdy członek Rady WIBOR ma prawo wnioskować do Przewodniczącego o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady WIBOR proponując termin odbycia posiedzenia oraz porządek obrad.

3. W przypadku wniosku o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady WIBOR zgłoszonego przez Organizatora, Przewodniczący Rady WIBOR zwołuje nadzwyczajne posiedzenie Rady WIBOR niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania wniosku.

§ 10.

1. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu Fixingu, posiedzenia są zwoływane z wyprzedzeniem trzydniowym pocztą elektroniczną.

2. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady WIBOR powinno określać dzień i godzinę posiedzenia, porządek obrad oraz zawierać załączone wszystkie dokumenty niezbędne do zapoznania się ze sprawami znajdującymi się w porządku obrad.

3. Rada WIBOR może podejmować decyzje w sprawach nieobjętych porządkiem obrad, jeżeli wszyscy członkowie Rady WIBOR wyrażą na to zgodę.

4. Każdy członek Rady WIBOR może złożyć wniosek o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady WIBOR pod warunkiem, że nastąpi to nie później niż na jeden dzień przed terminem posiedzenia Rady WIBOR.

§ 11.

Rada WIBOR zbiera się co najmniej raz na kwartał.

§ 12.

W posiedzeniach Rady WIBOR mogą brać udział, oprócz członków Rady WIBOR, także zaproszone przez Przewodniczącego osoby.

§ 13.

1. Każdy z członków Rady WIBOR dysponuje w Radzie jednym głosem.

2. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady WIBOR.

§ 14.

1. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu Fixingu, Rada WIBOR podejmuje decyzje w formie uchwał bezwzględną większością głosów przy obecności większej niż połowa ogólnej liczby członków Rady. Uchwała podjęta wbrew wymaganiom określonym w niniejszym przepisie jest nieważna.

2. W szczególnych przypadkach Rada WIBOR może podejmować uchwały w trybie obiegowym.

§ 15.

Głosować mogą jedynie obecni na posiedzeniu członkowie Rady WIBOR, zaś nieobecny na posiedzeniu członek Rady WIBOR, prawidłowo powiadomiony o terminie posiedzenia i porządku obrad, może oddać swój głos za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (telekonferencja, wideokonferencja) lub na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady WIBOR.

§ 16.

1. W przypadku nadzwyczajnego posiedzenia Rady WIBOR zwołanego w celu wypracowania rozwiązań pozwalających przywrócić kwotowania stawek referencyjnych WIBID i WIBOR, o którym mowa w pkt 11.6 Regulaminu Fixingu, posiedzenie to odbywa się w następnym dniu roboczym od otrzymania wniosku Organizatora, w każdym przypadku jednak nie później niż trzeciego dnia roboczego po wystąpieniu sytuacji kryzysowej.

2. W sytuacjach określonych w ust. 1 powyżej, decyzje podejmowane są większością głosów uczestniczących osób, przy czym na zaproponowane i głosowane rozwiązania musi się zgodzić 2 członków – przedstawiciela Organizatora.

§ 17.

1. Wszystkie osoby uczestniczące w posiedzeniu Rady WIBOR obowiązuje tajemnica odnośnie wszelkich informacji uzyskanych w związku z posiedzeniem.

2. Członkowie Rady WIBOR są ponadto zobowiązani do zachowania bezwzględnej poufności odnośnie informacji uzyskanych od Uczestników Fixingu oraz Kandydatów na Uczestników, w szczególności na temat ich wzajemnych limitów transakcyjnych. Oświadczenie w przedmiocie zachowania poufności stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

Protokołowanie posiedzeń Rady WIBOR

§ 18.

1. Posiedzenia Rady WIBOR są protokołowane.

2. Protokół powinien zawierać datę i miejsce posiedzenia, listę obecnych z imienia i nazwiska, porządek obrad, teksty uchwał i wyniki głosowań.

3. Protokoły powinny być zebrane w księgę protokołów i przechowywane w siedzibie Organizatora. Nadzór nad prawidłowością sporządzania i przechowywania księgi protokołów należy do Sekretarza Rady WIBOR.

§ 19.

1. Protokół sporządza Sekretarz Rady WIBOR lub osoba wskazana przez Przewodniczącego Rady WIBOR, a w razie jego nieobecności osoba wskazana przez członka pełniącego obowiązki Przewodniczącego Rady WIBOR.

2. Niezwłocznie po sporządzeniu projektu protokołu, Sekretarz Rady WIBOR przesyła projekt protokołu drogą elektroniczną wszystkim członkom Rady WIBOR celem jego przyjęcia. Członkowie Rady WIBOR mogą, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania projektu protokołu, wnosić do niego uwagi. Po rozpatrzeniu wniesionych uwag Sekretarz Rady WIBOR, w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady WIBOR, przeprowadza głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Po przyjęciu protokołu w trybie określonym w ust. 2, Przewodniczący Rady WIBOR i Sekretarz Rady WIBOR składają swoje podpisy pod treścią protokołu.

4. Przewodniczący Rady WIBOR przekazuje niezwłocznie kopię protokołu Prezesowi Stowarzyszenia Rynków Finansowych ACI Polska, Przewodniczącemu Komisji Nadzoru Finansowego, Prezesowi Narodowego Banku Polskiego i Prezesowi Związku Banków Polskich.

Publikacja komunikatów Rady WIBOR

§ 20.

1. W oparciu o protokół z posiedzenia Rady WIBOR, Przewodniczący Rady WIBOR sporządza niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni od posiedzenia Rady WIBOR, komunikat Rady WIBOR.

2. Komunikat publikowany jest na stronie Organizatora http://www.acipolska.pl/ niezwłocznie po jego sporządzeniu.

Przeprowadzanie okresowego przeglądu liczby Uczestników Fixingu

§ 21.

1. Rada WIBOR dokonuje okresowego przeglądu liczby Uczestników Fixingu w oparciu o informacje przekazane przez Organizatora, informacje uzyskane od Prezesa Narodowego Banku Polskiego i Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie spełniania kryteriów przez Uczestnika Fixingu do udziału w Fixingu, oraz w oparciu o własną analizę rozwoju rynku.

2. Przegląd liczby Uczestników Fixingu następuje co najmniej raz w roku kalendarzowym.

Zarządzanie konfliktem interesów

§ 22.

1. Rada WIBOR jest zobowiązana do identyfikacji i zarządzania konfliktami interesów w zakresie przeprowadzanej kontroli nad funkcjonowaniem Fixingu, przestrzeganiem Regulaminu Fixingu przez Uczestników Fixingu oraz Organizatora, a także do czuwania nad prawidłowością ustalania i publikowania stawek referencyjnych WIBID i WIBOR.

2. Członkowie Rady WIBOR składają oświadczenie o braku konfliktu interesów, stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu, i są zobowiązani do identyfikacji i zgłaszania Przewodniczącemu Rady WIBOR potencjalnych bądź zaistniałych, po dacie złożenia ww oświadczenia, konfliktów interesów.

3. Przy potwierdzeniu zasadności dokonanego przez członka Rady WIBOR zgłoszenia, Rada WIBOR rozpatruje okoliczności powodujące wystąpienie konfliktu interesów i ustala działania zmierzające do:

a) wyeliminowania konfliktu interesów,

b) przeciwdziałania lub ograniczenia negatywnych następstw wystąpienia konfliktu interesów.

Wejście w życie Regulaminu

§ 23.

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.

Załączniki do regulaminu:

1) Załącznik nr 1 – Oświadczenie w przedmiocie zobowiązania do zachowania poufności

2) Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku konfliktu interesu

Regulamin został przyjęty uchwałą Rady WIBOR w dniu 9 października 2013 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Rady WIBOR

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE ZOBOWIĄZANIA

DO ZACHOWANIA POUFNOŚCI

Ja, niżej podpisany, ... …………………………… członek Rady WIBOR przyjmuję do wiadomości, iż zgodnie z Regulaminem Fixingu jestem zobowiązany do zachowania bezwzględnej poufności w zakresie informacji uzyskanych od Uczestników Fixingu oraz Kandydatów na Uczestników, w szczególności na temat ich wzajemnych limitów transakcyjnych.

Data: ……………………………..                           Podpis: ……………………………..

Załącznik nr 2 do Regulaminu Rady WIBOR

OŚWIADCZENIE O BRAKU KONFLIKTU INTERESÓW

Ja, niżej podpisany, ... …………………………… członek Rady WIBOR potwierdzam, że nie

nie znajduję się w stanie konfliktu interesów w rozumieniu Regulaminu Fixingu, a w szczególności nie jestem związany z innymi podmiotami kalkulującymi stawki rynku bankowego na zasadach komercyjnych.

Zobowiązuję się informować niezwłocznie Przewodniczącego Rady WIBOR o wszelkich zmianach w mojej obecnej sytuacji, które stanowią nowy konflikt interesów lub które mogłyby powodować powstanie konfliktu interesów.

Data: ……………………………..                           Podpis: ……………………………..

footer