Strona archiwalna. ACI Polska administrowało stawką WIBOR do dnia 29 czerwca 2017. Obecnym administratorem stawki jest GPW Benchmark SA.


Z dniem 30 czerwca 2013 roku r. traci ważność poniższy Regulamin Fixingu
stawek referencyjnych Wibor i Wibid z dnia 1 lutego 2004 r.


1. Definicje i interpretacja

1.1 Definicje

W niniejszym Regulaminie, poniższe wyrażenia, o ile nic innego nie wynika z treści bądź kontekstu, oznaczają:

"Dzień Roboczy" - dzień , z wyjątkiem sobót, niedziel oraz świąt państwowych, w którym Uczestnicy Fixingu prowadzą działalność na polskim rynku pieniężnym.

"Fixing" - w znaczeniu nadanym w punkcie 2.1 niniejszego Regulaminu;

"Limit Minimalny" - wymagana przez Organizatora minimalna wysokość limitu ustalona przez danego Uczestnika na depozyty złotowe udzielone innemu Uczestnikowi o terminach:

a) do trzech miesięcy w łącznie, lub
b) od trzech miesięcy do sześciu miesięcy w łącznie, lub
c) od sześciu do dwunastu miesięcy w łącznie;

"Organizator" - Polskie Stowarzyszenie Dealerów Bankowych - Forex Polska z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 111, zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń prowadzonym przez VII Wydział Cywilny i Rejestrowy Sądu Wojewódzkiego w Warszawie pod numerem RST 1917;

"Pełnomocnik" - posiadający wymagane doświadczenie oraz przygotowanie techniczne i administracyjne podmiot, któremu powierzono przeprowadzanie Fixingu w sposób i na zasadach określonych niniejszym Regulaminem oraz umową zawartą pomiędzy Organizatorem i tym podmiotem;

"Prawo Bankowe" - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 140 poz. 939 z pózn. zm.);

"Regulamin" - niniejszy Regulamin Fixingu Stawek Referencyjnych Wibor i Wibid, wraz z wszelkimi zmianami i uzupełnieniami;

"Reuters" - Reuters Ltd.;

"Uczestnik" - w rozumieniu Prawa Bankowego, bank krajowy lub oddział banku zagranicznego w kraju, działający w oparciu i na podstawie Prawa Bankowego, zaproszony do uczestnictwa w Fixingu, oraz spełniający stosowne wymogi opisane w niniejszym Regulaminie;

"Wibid" (Warsaw Interbank Bid Rate) - stawkę referencyjną obliczoną w trakcie Fixingu, zgodnie z punktem 4.7 niniejszego Regulaminu;

"Wibor" (Warsaw Interbank Offer Rate) - stawkę referencyjną obliczoną w trakcie Fixingu, zgodnie z punktem 4.6 niniejszego Regulaminu;

1.2 Interpretacja

1.2 .1 Wszelkie odniesienia do czasu zawarte w niniejszym Regulaminie odwołują się do czasu obowiązującego w Warszawie.

1.2.2 Termin "zmiana Regulaminu" oznacza wszelkie zmiany, modyfikacje, usunięcia, dodanie bądź zastąpienie części lub całości postanowień Regulaminu.

2. Postanowienia ogólne

2.1 Fixing to działania podejmowane w celu ustalenia stawek referencyjnych Wibor i Wibid dla depozytów złotowych na polskim rynku międzybankowym.

2.2 Niniejszy Regulamin określa zasady Fixingu, sposób ustalania i publikowania stawek referencyjnych, oraz kompetencje Uczestników, Organizatora i Pełnomocnika przy ustalaniu stawek referencyjnych Wibor i Wibid.

3. Nadanie statusu Uczestnika Fixingu

3.1. W Fixingu mogą uczestniczyć wszystkie banki krajowe lub oddziały banków zagranicznych działających w kraju, które aktualnie pełnią funkcję Dealera Rynku Pieniężnego. Weryfikacja składu Uczestników będzie dokonywana przez Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Dealerów Bankowych "Forex Polska" na podstawie aktualnej listy banków pełniących funkcję Dealera Rynku Pieniężnego sporządzanej przez Narodowy Bank Polski. Uczestniczą banki, które:

  • otrzymały od Organizatora zaproszenie do uczestniczenia w Fixingu,
  • złożyły u Organizatora deklarację uczestniczenia w Fixingu oraz przestrzegania niniejszego Regulaminu (zgodną ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu),
  • otrzymały od Organizatora potwierdzenie nadania statusu Uczestnika Fixingu ,
  • nie wycofały deklaracji przestrzegania zasad określonych w niniejszym Regulaminie oraz
  • nie straciły statusu Uczestnika."

3.2 Kryterium nadania przez Organizatora statusu Uczestnika bankowi krajowemu lub oddziałowi banku zagranicznego działającego w kraju jest:

a) jego aktywność na polskim rynku pieniężnym,
b) posiadanie przez niego limitów na depozyty złotowe udzielone każdemu innemu Uczestnikowi nie mniejszych niż Limity Minimalne (o ile Organizator nie ustali inaczej),
c) posiadanie przez innych Uczestników limitów na depozyty złotowe udzielone temu Uczestnikowi nie mniejszych niż Limity Minimalne (o ile Organizator nie ustali inaczej).
d) aktualnie pełniona funkcja Dealera Rynku Pieniężnego.

3.3. Aktywność na polskim rynku pieniężnym uczestników oraz kandydatów do uzyskania statusu Uczestnika jest oceniana przez Organizatora w oparciu o dane statystyczne Narodowego Banku Polskiego oraz informacje Narodowego Banku Polskiego o posiadaniu przez Bank statusu Dealera Rynku Pieniężnego. Podstawą do oceny aktywności mogą być również wyniki ankiety przeprowadzonej wśród banków działających na polskim rynku pieniężnym.

3.4 Aktywność Uczestników oraz kandydatów jest weryfikowana przez Organizatora co najmniej raz w roku.

3.5 Stosownie do wyników weryfikacji oraz w zależności od spełnienia pozostałych warunków i kryteriów, o których mowa w punktach 3.1 i 3.2 Organizator nadaje bąd ź odbiera danemu bankowi krajowemu lub oddziałowi banku zagranicznego działającego w kraju status Uczestnika Fixingu.

3.6 W przypadku spełnienia przez kandydata wymogów opisanych w punkcie 3.2 Regulaminu, Organizator może wystosować do takiego kandydata zaproszenie do uczestniczenia w Fixingu, o którym mowa w punkcie 3.1.a Regulaminu.

3.7 Zaproszenie do uczestniczenia w Fixingu powinno okre ś la ć termin proponowanego przyst ą pienia do uczestnictwa w Fixingu. Za łą cznikiem do zaproszenia jest wzór deklaracji, o której mowa w punkcie 3.1.b Regulaminu.

3.8 Zaproszenie do uczestniczenia w Fixingu wa ż ne jest przez 30 dni od dnia jego wystosowania przez Organizatora. W przypadku przyjęcia propozycji kandydat powinien w tym terminie złożyć u Organizatora deklarację , o której mowa w punkcie 3.1.b Regulaminu.

3.9 Organizator Fixingu jest jedynym podmiotem uprawnionym do nadawania statusu Uczestnika.

3.10 Liczba Uczestników Fixingu jest ustalana przez Organizatora zgodnie z punktem 3.1 niniejszego Regulaminu.

3.11 Organizator obowiązany jest przekazać informację o wysokości wymaganych Limitów Minimalnych:

a) w przypadku kandydatów na Uczestników - w zaproszeniu do uczestniczenia w Fixingu,
b) w pozostałych przypadkach - w formie pisemnych decyzji przekazywanych wszystkim Uczestnikom (z kopią dla Pełnomocnika) najpóźniej na 60 dni przed zmianą Limitów Minimalnych.

4. Fixing

4.1 . Stawki referencyjne Wibor i Wibid są ustalane dla depozytów na następujące terminy:

a) 1 dzień roboczy - overnight (O/N),
b) 1 dzień roboczy - tomorrow / next (T/N),
c) 1 tydzień (SW),
d) 2 tygodnie (2W),
e) 1 miesiąc (1M),
f) 3 miesiące (3M),
g) 6 miesięcy (6M),
h) 9 miesięcy (9M),
i) 12 miesięcy (12M).

4.2 Stawki depozytów złotowych składane przez Uczestników na Fixing, jak również stawki referencyjne Wibor i Wibid są podawane zgodnie z konwencj ą odsetkową obowiązującą na polskim rynku pieniężnym oraz z dokł adnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3 O ile Organizator nie ustali inaczej, Fixing stawek Wibor i Wibid depozytów złotowych odbywa się w każdym Dniu Roboczym o godzinie 11:00 rano.

4.4 W dniu Fixingu do godziny 11:00 rano każdy Uczestnik zobowiązany jest do przekazania Pełnomocnikowi po jednej stawce po jakiej gotów jest udzielić innemu Uczestnikowi (stawka offer) i przyjąć od innego Uczestnika (stawka bid) depozyt złotowy na wszystkie terminy,określone w punkcie 4.1 niniejszego Regulaminu, w tym dniu w ciągu pierwszych piętnastu minut po opublikowaniu stawek Wibor i Wibid przez Pełnomocnika stosownie do postanowienia punktu 4.8 Regulaminu.

4.5. Z zastrzeżeniem postanowień punktu 11.2, różnica między stawkami udzielania i przyjęcia depozytu na dany termin (spread) podawanymi przez każdego Uczestnika na Fixing nie może być większa niż:

  • 0.3% dla terminów O/N, T/N;
  • 0.2% dla terminów od jednego tygodnia do jednego roku,

4.6 Stawka Wibor dla depozytu na dany termin jest obliczana przez Pe ł nomocnika jako średnia arytmetyczna ze stawek podanych przez Uczestników na Fixing w danym dniu (po jakich gotowi są udzielić innemu Uczestnikowi depozyt z ł otowy na ten termin w ciągu pierwszych piętnastu minut po opublikowaniu stawek Wibor i Wibid przez Pełnomocnika stosownie do postanowienia punktu 4.8 Regulaminu) pozostałych po odrzuceniu:

a) dwóch najniższych i dwóch najwyższych kwotowań w przypadku gdy zgłoszono nie mniej ni ż 8 stawek,
b) jednego najniższego i jednego najwyższego kwotowania w przypadku gdy zgłoszono mniej niż 8 stawek.

4.7 Stawka Wibid dla depozytu na dany termin jest obliczana przez Pełnomocnika jako średnia arytmetyczna stawek podanych przez Uczestników na Fixing w danym dniu (po jakich gotowi są przyjąć od innego Uczestnika depozyt złotowy na ten termin w ciągu pierwszych piętnastu minut po opublikowaniu stawek Wibor i Wibid przez Pełnomocnika stosownie do postanowienia punktu 4.8 Regulaminu) pozostałych po odrzuceniu:

a) dwóch najniższych i dwóch najwyższych kwotowań w przypadku gdy zgłoszono nie mniej niż 8 stawek,
b) jednego najniższego i jednego najwyższego kwotowania w przypadku gdy zgłoszono mniej niż 8 stawek.

4.8 Stawki Wibor i Wibid ustalone na Fixingu w danym dniu są publikowane w serwisie informacyjnym Reutersa w tym samym dniu w ciągu pierwszych pięciu minut po Fixingu.

5. Obowiązek zawierania transakcji.

5.1 Uczestnik Fixingu obowiązany jest zagwarantować funkcjonowanie jego połączeń telefonicznych lub połączeń w systemie dealingowym Reutersa, tak aby umożliwić innym Uczestnikom:

a) kontaktowanie się z danym Uczestnikiem na jego numery telefonów lub kody, o których mowa w punkcie 6.4, oraz
b) zawieranie transakcji depozytowych z danym Uczestnikiem w ciągu pierwszych piętnastu minut po opublikowaniu stawek Wibor i Wibid przez Pełnomocnika stosownie do postanowienia punktu 4.8 Regulaminu.

5.2 Każdy Uczestnik Fixingu ma obowiązek:

a) odpowiedzieć na zapytanie innego Uczestnika Fixingu zgłoszone na jego numery telefonów lub kody, o których mowa w punkcie 6.4, w okresie pierwszych 15 minut po opublikowaniu stawek Wibor i Wibid przez Pełnomocnika stosownie do postanowienia punktu 4.8 Regulaminu, oraz
b) podać innemu Uczestnikowi stawki, po których gotów jest udzielićmu i przyjąć od niego depozyt złotowy nie gorsze od tych jakie przekazał na Fixing w tym dniu.

5.3 Uczestnicy są zwolnieni z tego obowiązku w przypadku:

a) wyczerpania własnego limitu na depozyty złotowe udzielone Uczestnikowi zapytującemu o kwotowanie (wówczas kwotuje się tylko stawkę po której dany Uczestnik gotów jest przyjąć depozyt),
b) publicznego ogłoszenia w środkach masowego przekazu, w okresie pierwszych 15 minut po Fixingu, informacji która może mieć istotny wpływ na poziom stóp procentowych na krajowym rynku pieniężnym.

5.4 Kwotowanie, o którym mowa w punkcie 5.2 jest wiążące:

a) dla depozytów na terminy O/N i T/N do transakcji na kwotę do 30 mln z ł . włącznie,
b) dla depozytów na terminy SW, 2W, 1M i 3M do transakcji na kwotę do 20 mln z ł . włącznie,
c) dla depozytów na termin 6M do transakcji na kwotę do 10 mln z ł . włącznie,
d) dla depozytów na terminy 9M i 12M do transakcji na kwotę do 5 mln z ł . Włącznie.

5.5 W okresie pierwszych 15 minut po opublikowaniu stawek Wibor i Wibid przez Pełnomocnika stosownie do postanowienia punktu 4.8 Regulaminu ka ż dy Uczestnik może zawrzeć z kwotowania każdego innego Uczestnika do dwóch transakcji na wybrane przez siebie dwa różne terminy.

6. Inne obowiązki Uczestnika Fixingu

6.1 W przypadku braku uczestniczenia w Fixingu, Uczestnik zobowiązany jest przesłać Organizatorowi pisemne wyjaśnienie przyczyn braku udziału w Fixingu w danym dniu, najpóźniej w trzecim Dniu Roboczym przypadającym po dniu Fixingu, w którym nie uczestniczył .

6.2 Uczestnik jest zobowiązany do przesłania Organizatorowi na jego zapytanie wypełnionej ankiety pozwalającej ustalićczy posiadane przez niego limity na depozyty złotowe udzielone innym Uczestnikom lub kandydatom na Uczestników Fixingu są co najmniej równe Limitom Minimalnym określonym przez Organizatora.

6.3 W przypadku likwidacji lub zmniejszenia limitu na depozyty złotowe udzielone innemu Uczestnikowi poniżej Limitu Minimalnego obowiązkiem Uczestnika jest natychmiastowe przesyłanie Organizatorowi pisemnej informacji o podjęciu takiej decyzji.

6.4 Uczestnicy są zobowiązani do przekazania Pełnomocnikowi aktualnych informacji o numerach telefonicznych oraz kodach dealingowych w systemie Reuters stosowanych przez nich do kontaktów i zawierania transakcji depozytowych z innymi Uczestnikami.

7. Rezygnacja ze statusu Uczestnika Fixingu

7.1 Uczestnik Fixingu ma prawo rezygnacji z uczestniczenia w Fixingu i statusu Uczestnika poprzez wycofanie deklaracji, na mocy której zobowiązał się do uczestniczenia w Fixingu oraz przestrzegania niniejszego Regulaminu.

7.2 Wycofanie deklaracji następuje przez pisemne powiadomienie Organizatora o tym fakcie.

7.3 Wycofanie deklaracji oraz rezygnacja z uczestnictwa w Fixingu są skuteczne po 14 dniach od dnia otrzymania przez Organizatora zawiadomienia, o którym mowa w punkcie 7.2 powyżej, z zastrzeżeniem postanowienia punktu 7.5 Regulaminu.

7.4 Organizator jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić w formie pisemnej pozostałych Uczestników oraz Peł nomocnika o wycofaniu deklaracji przez Uczestnika, podając datę utraty przez niego statusu Uczestnika.

7.5 W przypadku, gdyby na skutek wycofania deklaracji przez danego Uczestnika liczba Uczestników Fixingu spadła poniżej wymaganego minimum, wówczas takie wycofanie

deklaracji staje się skuteczne z chwilą nadania przez Organizatora statusu Uczestnika innemu bankowi krajowemu lub oddziałowi banku zagranicznego działającego w kraju, tak aby liczba Uczestników była co najmniej równa wymaganemu minimum.

8. Naruszenia Regulaminu.

8.1 W przypadku stwierdzenia przez Organizatora naruszenia przez Uczestnika Fixingu postanowień Regulaminu, Organizator ma prawo upomnieć takiego Uczestnika. Upomnienie winno być skierowane do Uczestnika na piśmie oraz zawierać wskazanie postanowień Regulaminu, które zostały naruszone jak również okoliczności, w których doszło do naruszenia.

8.2 W przypadku powtarzających się naruszeń Regulaminu przez Uczestnika, bądź też gdy naruszenie Regulaminu, nawet jednokrotne, jest takiego charakteru i wagi, i żądaniem Organizatora dalsze uczestnictwo w Fixingu przez naruszającego Uczestnika zagraża funkcjonowaniu Fixingu, wówczas Organizator Fixingu może odebrać mu status Uczestnika na zasadach określonych w Rozdziale 9.

8.3 W przypadku stwierdzenia przez Organizatora wystąpienia przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Pełnomocnika, Organizator, po konsultacjach z Uczestnikami Fixingu, może wypowiedzieć pełnomocnictwo i wyznaczyć nowego Pełnomocnika zgodnie z postanowieniami Rozdziału 10.

9. Odebranie statusu Uczestnika

9.1 Organizator Fixingu ma prawo odebrać status Uczestnika Fixingu w przypadku jeśli:

a) więcej niż 2 razy w miesiącu kalendarzowym dany Uczestnik nie weźmie udziału w Fixingu, lub
b) co najmniej jedna trzecia Uczestników zgłosi Organizatorowi posiadanie limitów na depozyty złotowe udzielone danemu Uczestnikowi poniżej Limitów Minimalnych, lub
c) Uczestnik zgłosi posiadanie przez niego limitów na depozyty złotowe udzielone co najmniej jednej trzeciej Uczestników poniżej Limitów Minimalnych, lub
d) Uczestnik naruszy jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu i pomimo otrzymania stosownego upomnienia, w ciągu 90 dni ponownie naruszy postanowienia Regulaminu, lub
e) dealerzy reprezentujący Uczestnika w sposób rażący naruszają zasady kodeksu praktyki rynkowej rekomendowanego przez Organizatora, lub
f) Uczestnik naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu oraz gdy zdaniem Organizatora naruszenie to miało charakter, o którym mowa w punkcie 8.2 Regulaminu; lub
g) w wyniku weryfikacji aktywności Uczestników na polskim rynku pieniężnym, o której mowa w Rozdziale 3 okaże się , że dany Uczestnik Fixingu nie należy do grupy najaktywniejszych Uczestników rynku.,
h) w wyniku oceny przeprowadzanej przez Narodowy Bank Polski Bank utraci funkcje Dealera Rynku Pieniężnego.

9.2 W przypadku podjęcia decyzji o odebraniu statusu Uczestnika Organizator niezwłocznie informuje pisemnie o tym fakcie Uczestnika, którego to dotyczy, podając przyczynę leżącą u podstaw tej decyzji.

9.3 Decyzja o odebraniu przez Organizatora Fixingu statusu Uczestnika jest ostateczna.

9.4 Odebranie statusu Uczestnika Fixingu staje się skuteczne z dniem określonym w pisemnym zawiadomieniu przesłanym przez Organizatora Uczestnikowi, którego decyzja dotyczy. Jeśli zawiadomienie, o którym mowa wyżej nie wskazuje terminu wygaśnięcia uprawnień do uczestniczenia w Fixingu decyzja wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia wystosowania zawiadomienia.

9.5 Organizator jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania w formie pisemnej Pełnomocnika oraz pozostałych Uczestników Fixingu o podjęciu decyzji w sprawie odebrania statusu Uczestnika podając termin wygaśnięcia uprawnień do uczestniczenia w Fixingu Uczestnika, którego decyzja dotyczy.

10. Obowiązki Pełnomocnika

10.1 Organizator Fixingu wyznacza Pełnomocnika odpowiedzialnego za przeprowadzanie Fixingu zgodnie z niniejszym Regulaminem.

10.2 Organizator obowiązany jest poinformować Uczestników Fixingu o dokonanym wyborze Pełnomocnika, bądź jego zmianie na co najmniej 60 dni przed rozpoczęciem pełnienia przez nowego Pełnomocnika jego funkcji.

10.3 Pełnomocnik jest zobowiązany do:

a) organizacji przekazywania przez Uczestników ich stawek na Fixing,
b) dokonywania obliczeń stawek referencyjnych Wibor i Wibid zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie,
c) bezzwłocznego podawania do publicznej wiadomości (nie później niż w ciągu pierwszych pięciu minut po Fixingu) wszystkich stawek referencyjnych obliczonych podczas Fixingu oraz kwotowań przesłanych na Fixing przez wszystkich Uczestników,
d) przekazywania zainteresowanym agencjom informacyjnym wyników Fixingu na ogólnie przyjętych zasadach obowiązujących przy cytowaniu źródła informacji,
e) udostępnienia Uczestnikom aktualnej informacji o numerach telefonicznych oraz kodach dealingowych w systemie Reuters stosowanych przez poszczególnych Uczestników do kontaktów i zawierania transakcji z innymi Uczestnikami,
f) bezzwłocznego pisemnego informowania Organizatora o naruszeniu przez Uczestnika postanowień punktu 4.4 lub 4.5 niniejszego Regulaminu.

10.4 Pełnomocnik ma prawo do zgłaszania Organizatorowi uwag i wniosków w sprawie funkcjonowania Fixingu.

11. Zmiana okoliczności, zdarzenia nadzwyczajne

11.1 Fixing stawki Wibor lub Wibid dla depozytu na dany termin nie jest dokonywany jeśli na Fixing zgłoszono mniej ni ż 5 stawek po jakich Uczestnicy gotowi są udzielić bądź przyjąć depozyty na ten termin.

11.2 W przypadku wystąpienia niedostatecznej pł ynności polskiego rynku pieniężnego bądź znaczącego wzrostu stawek na tym rynku Organizator może okresowo zwi ększyć , określone w punkcie 4.5, dopuszczalne różnice między stawkami udzielenia i przyjęcia depozytu na dany termin, podawanymi przez ka żdego Uczestnika na Fixing.

11.3 W przypadku, o którym mowa w punkcie 11.2 Organizator ma obowiązek pisemnego poinformowania Uczestników i Pełnomocnika o podjętej decyzji przed dniem jej wejścia w życie.

11.4 O ile z przyczyn nie wymienionych w punkcie 11.1 powyżej nie będzie możliwe obliczenie i podanie do publicznej wiadomości stawek referencyjnych zgodnie z postanowieniami Rozdziału 4 niniejszego Regulaminu, wówczas godzina Fixingu może ulec przesunięciu, najpóźniej na godzinę 15:00 ("przesunięcie"). Pełnomocnik obowiązany jest niezwłocznie, nie później niż do godziny 11:05 w dniu, w którym wystąpi przesunięcie, poinformować Organizatora i Uczestników o przesunięciu oraz podać do publicznej wiadomości informację o przyczynach przesunięcia oraz godzinie przeprowadzenia Fixingu w danym dniu.

12. Zwolnienie z odpowiedzialności

12.1 Organizator oraz Pełnomocnik nie odpowiadają za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w wyniku zastosowania stawek referencyjnych Wibor i Wibid.

12.2 Organizator i Pełnomocnik nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w wyniku nie opublikowania stawek referencyjnych Wibor lub Wibid stosownie do postanowień Regulaminu, ani za zmiany sposobu ich ustalania, wyliczania bądź publikacji, ani też za żadne inne straty lub szkody powstałe lub mogące powstać w sposób bezpośredni lub pośredni w związku ze stosowaniem, odwoływaniem się lub powoływaniem się na stawki referencyjne Wibor lub Wibid.

13. Postanowienia końcowe

13.1 Organizator jest zobowiązany do zachowania bezwzględnej poufności informacji uzyskanych od Uczestników oraz kandydatów na Uczestników na temat ich wzajemnych limitów transakcyjnych.

13.2 Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu będą dokonywane w formie decyzji Organizatora Fixingu. Zmieniony Regulamin jest przesyłany wszystkim Uczestnikom oraz Pełnomocnikowi wraz ze stosownym zawiadomieniem.

13.3 Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu wskazanym w zawiadomieniu przesłanym każdemu Uczestnikowi, nie wcześniej jednak niż po upływie 60 dni od daty doręczenia zmienionego Regulaminu.

13.4 W przypadku braku akceptacji zmiany Regulaminu, każdy z Uczestników, nie później niż na 30 dni od daty doręczenia zmienionego Regulaminu obowiązany jest przesłać Organizatorowi

oświadczenie o odmowie akceptacji zmian. W innym przypadku uznaje się , iż zmiany zostały zaakceptowane w brzmieniu proponowanym przez Organizatora.

13.5 Jeśli w terminie wskazanym w punkcie 13.4 Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o odmowie akceptacji zmian oznacza to wycofanie przez niego deklaracji uczestnictwa w Fixingu oraz przestrzegania niniejszego Regulaminu jak równie ż utratę statusu

Uczestnika z dniem wejścia w życie zmian. Organizator jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić pisemnie o tym fakcie pozostałych Uczestników oraz Pełnomocnika.

13.6 Jeśli na skutek przekazania przez Uczestnika lub Uczestników, zgodnie z postanowieniem punktu 13.5 niniejszego Regulaminu, odmowy akceptacji zmian Regulaminu liczba Uczestników byłaby mniejsza niż jest to wymagane Regulaminem, wówczas takie zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą nadania przez Organizatora statusu Uczestnika kandydatowi lub kandydatom, tak aby liczba Uczestników biorących udział w Fixingu na zasadach określonych w zmienionym Regulaminie była co najmniej równa wymaganemu minimum.

13.7 . Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2004 r.

13.8. Z dniem 31 stycznia 2004 r. traci ważność Regulamin Fixingu Stawek Referencyjnych Wibor i Wibid z dnia 31 października 2002 r.

footer