Strona archiwalna. ACI Polska administrowało stawką WIBOR do dnia 29 czerwca 2017. Obecnym administratorem stawki jest GPW Benchmark SA.

Załącznik nr 4 do Regulamin Fixingu Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR – wysokość Limitów Minimalnych

1. Wysokość Limitu Minimalnego ustalonego przez każdego Uczestnika Fixingu na depozyty złotowe udzielone innemu Uczestnikowi Fixingu dla poszczególnych terminów wynosi:

a) dla depozytów na terminy O/N i T/N 60 mln zł,
b) dla depozytów na terminy SW, 2W, 1M i 3M 60 mln zł,
c) dla depozytów na termin 6M 30 mln zł,
d) dla depozytów na terminy 9M i 12M 5 mln zł .

2. Uczestnik Fixingu spełnia wymogi posiadania Limitów Minimalnych na pozostałych Uczestników Fixingu w sytuacji gdy posiada limity kredytowe na 2/3 pozostałych Uczestników Fixingu zgodnych z Limitami Minimalnymi

3. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że więcej niż 1/3 Uczestników Fixingu nie posiada Limitów Minimalnych na danego Uczestnika Fixingu Organizator informuje Radę WIBOR o zaistniałej sytuacji.

Zmiana powyższych Limitów Minimalnych może być jedynie dokonana w drodze zmiany Regulaminu zgodnie z Rozdziałem 13 Regulaminu.

footer