Strona archiwalna. Fixing FRA IRS i OIS został zlikwidowany.


 

1. Definicje i interpretacja

 

1.1 Definicje

 

W niniejszym Regulaminie, poniższe wyrażenia, o ile nic innego nie wynika z treści bądź kontekstu, oznaczają:

 

"Dzień Roboczy" - dzień, z wyjątkiem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy w

Polsce, w którym Uczestnicy Fixingu prowadzą działalność na polskim rynku międzybankowym.

 

"Fixing" - w znaczeniu nadanym w punkcie 2.1 Regulaminu.

 

"Organizator" - –Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI  Polska z siedzibą w Warszawie przy ul.  Wilczej  31  lok.  1A,  00-544  Warszawa,  zarejestrowane  w  Rejestrze  Stowarzyszeń,  Innych Organizacji  Społecznych  i  Zawodowych,  Fundacji  i  Publicznych  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000192423.

 

"Agent  Kalkulacyjny" - posiadający wymagane  doświadczenie  oraz przygotowanie  techniczne  i administracyjne  podmiot,  któremu  na  podstawie  umowy  zawartej  między  Organizatorem  a  tym podmiotem   powierzono   przeprowadzanie   Fixingu   w   sposób   i   na   zasadach   określonych   w Regulaminie.

 

„Komercyjny  Dystrybutor  Danych” -  Firma  zajmująca  się  profesjonalnie  i  na  zasadach komercyjnych dystrybucją danych rynkowych, tzw. market data vendor.

 

"Prawo Bankowe" - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 72, poz. 665 z pózn. zm.).

 

"Regulamin" -  niniejszy  Regulamin  Fixingu  Stawek  referencyjnych  FRA,  IRS  i  OIS,  wraz z wszelkimi zmianami i uzupełnieniami.

 

"Uczestnik" - bank krajowy, instytucja kredytowa, bank zagraniczny, oddział banku zagranicznego lub oddział instytucji kredytowej, działający na podstawie Prawa Bankowego, spełniający wymogi opisane w punkcie 3.1 Regulaminu.

 

„FRA” – kontrakt zobowiązujący strony transakcji do wypłaty lub uprawniający do otrzymania w przyszłości określonej płatności odsetkowej odnoszącej się do nominału kontraktu, wynikającej z różnicy pomiędzy stopą kontraktu a stopą referencyjną (WIBOR).

 

„IRS” – kontrakt na mocy, którego następuje wymiana płatności odsetkowych pomiędzy stronami, naliczonych  od  nominału  kontraktu  na  podstawie  stałych  lub  zmiennych  stóp  procentowych,  w okresie, na który kontrakt został zawarty. Transakcja, na podstawie której strony zobowiązują się do spełniania  okresowych    świadczeń  pieniężnych,  wyrażonych  w jednej  walucie.  Wysokość  takich świadczeń ustalana jest w odniesieniu do określonej kwoty nominalnej na podstawie stałych lub zmiennych stóp procentowych.

 

„OIS” - swap stopy procentowej stałej do zmiennej, w którym część zmienna jest powiązana z dzienną  referencyjną  stawką  jednodniową   POLONIA.  Kontrakt  wymiany  dwóch  przepływów pieniężnych: Nogi stałej, która jest jednorazową płatnością będącą odsetkami wyliczonymi według stałej, ustalonej w kontrakcie stopy od pewnego ustalonego nominału. Nogi zmiennej, która jest jednorazową  płatnością  będącą  dziennie  składanymi  odsetkami,  wyliczonymi  na  bazie  stawki POLONIA od ustalonego nominału kontraktu.

 

"WIBOR"   (Warsaw   Interbank   Offer   Rate) -   stawkę   referencyjną   obliczoną   zgodnie z Regulaminem Stawki Referencyjnej WIBID i WIBOR.

 

„POLONIA” – oznacza Stawkę Referencyjną dla niezabezpieczonych depozytów międzybankowych ustalaną zgodnie z Regulaminem Stawki Referencyjnej POLONIA.

 

„Kwotowanie” – to jednoczesne podanie przez Uczestnika Fixingu wartości stopy procentowej, którą jest on w stanie zapłacić za określony w kontrakcie okres w przyszłości, odnoszącej się do kwoty nominału danego kontraktu (bid) oraz stopy procentowej, którą chce on otrzymać za określony w kontrakcie okres w przyszłości, odnoszącej się do kwoty nominału danego kontraktu (offer).

 

1.2 Wszelkie odniesienia do czasu zawarte w Regulaminie oraz Załącznikach odwołują się do czasu obowiązującego w Warszawie.

 

2. Postanowienia ogólne

 

2.1 Fixing to określona w Regulaminie procedura ustalania stawek referencyjnych FRA, IRS i OIS na rynku międzybankowym.

 

2.2 Regulamin określa zasady przeprowadzania Fixingu, sposób publikowania stawek referencyjnych FRA, IRS i OIS, oraz prawa i obowiązki Uczestników, Organizatora i Agenta Kalkulacyjnego przy ustalaniu stawek referencyjnych FRA, IRS i OIS.

 

2.3 Data waluty dla transakcji FRA, IRS  oraz OIS przypada na 2 dni robocze po dniu publikacji (data waluty spot).

 

2.4 Stawki referencyjne FRA, IRS i OIS ustalane są jedynie dla transakcji denominowanych w PLN.

 

2.5 Zakres stawek będących przedmiotem Fixingu wskazany jest dla Fixingu FRA w Załączniku 2, dla Fixingu IRS w Załączniku 3 oraz dla Fixingu OIS w Załączniku 4.

 

3. Nadanie statusu Uczestnika Fixingu

 

3.1. W Fixingu może uczestniczyć Uczestnik, który łącznie spełnia poniższe warunki:

 

a) otrzymał od Organizatora zaproszenie do uczestniczenia w Fixingu,

b)  złożył  Organizatorowi  deklarację  uczestniczenia  w  Fixingu  oraz  przestrzegania  Regulaminu (zgodną ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu),

c) otrzymał od Organizatora potwierdzenie nadania statusu Uczestnika Fixingu ,

d) nie wycofał deklaracji uczestniczenia w Fixingu oraz przestrzegania Regulaminu,

e) nie stracił statusu Uczestnika.

 

3.2 Organizator  składa  Uczestnikowi  zaproszenie  do  uczestnictwa  w  Fixingu  biorąc  pod  uwagę aktywność Uczestnika na polskim rynku międzybankowym, oraz jego profesjonalizm i reputację.

 

3.3. Aktywność na polskim rynku międzybankowym Uczestników oraz kandydatów do  uzyskania statusu Uczestnika Fixingu   jest oceniana przez Organizatora m.in. w oparciu o dane statystyczne Narodowego Banku Polskiego. Podstawą do oceny aktywności mogą być również wyniki ankiety przeprowadzonej   wśród   banków,   oddziałów   banków   zagranicznych   lub   oddziałów   instytucji kredytowych i wybranych instytucji kredytowych oraz banków zagranicznych działających na polskim rynku międzybankowym.

 

3.4 Aktywność na polskim rynku międzybankowym Uczestnika oraz kandydata do uzyskania statusu Uczestnika jest weryfikowana przez Organizatora co najmniej raz w roku.

 

3.5 Stosownie  do  wyników  weryfikacji  aktywności  na  polskim  rynku  międzybankowym  oraz  w zależności od spełnienia pozostałych warunków i kryteriów, o których mowa w punktach 3.1 i 3.2 Regulaminu Organizator może wystosować do kandydata zaproszenie do uczestniczenia w Fixingu.

 

3.6 Zaproszenie  do  uczestniczenia  w  Fixingu  określa  termin  proponowanego  przystąpienia  do uczestnictwa   w  Fixingu   oraz  zakres   stawek  referencyjnych   będących   przedmiotem  Fixingu. Załącznikiem do zaproszenia jest wzór deklaracji, o której mowa w punkcie 3.1.b Regulaminu.

 

3.7 Kandydat na uczestnika zobowiązany jest wskazać w deklaracji uczestniczenia w Fixingu oraz przestrzegania Regulaminu w Fixingu jakich stawek referencyjnych (IRS, FRA lub OIS) będzie brał udział.

 

3.8 Kandydat  na  uczestnika  może  się  zdecydować  na  udział  w  Fixingu  w  każdej  ze  stawek referencyjnych FRA, IRS lub OIS

 

3.9 Zaproszenie do uczestniczenia w Fixingu ważne jest przez 30 dni od dnia jego wystosowania przez Organizatora. W przypadku przyjęcia propozycji, kandydat na Uczestnika powinien w tym terminie przekazać Organizatorowi podpisaną deklarację, o której mowa w punkcie 3.1.b Regulaminu.

 

3.10 Organizator Fixingu jest jedynym podmiotem uprawnionym do nadawania statusu Uczestnika.

 

3.11 Lista Uczestników jest ustalana przez Organizatora oddzielnie dla Fixingu stawki referencyjnej FRA, IRS i OIS i publikowana na stronie internetowej Organizatora www.acipolska.pl oraz w serwisie informacyjnym Agenta Kalkulacyjnego.

 

3.12 Uczestnictwo w Fixingu jest nieodpłatne

 

4. Fixing

 

4.1 . Terminy, na jakie obowiązują stawki referencyjne FRA, IRS i OIS ustalane są w Załączniku 2 dla Fixingu FRA, Załączniku 3 dla Fixingu IRS oraz Załączniku 4 dla Fixingu OIS.

 

4.2 Konwencje odsetkowe dla stawek referencyjnych FRA, IRS i OIS opisane są w Załączniku 2 dla Fixingu FRA, Załączniku 3 dla Fixingu IRS oraz Załączniku 4 dla Fixingu OIS.

 

4.3 Fixing stawek FRA, IRS i OIS odbywa się w każdym Dniu Roboczym, z zastrzeżeniem punktu 10.5 oraz 10.6

 

4.4 Kwotowania przekazywane przez Uczestników do Fixingu stawek referencyjnych FRA, IRS i OIS nie  są  podawane  do  publicznej   wiadomości  do  momentu  opublikowania  ich  przez  Agenta Kalkulacyjnego wraz z wynikami Fixingu, do którego kalkulacji zostały użyte.

 

4.5 W  dniu  Fixingu  od  godziny  15:30  do  godziny  16:30  każdy  Uczestnik  zobowiązany  jest  do przekazania Agentowi Kalkulacyjnemu po jednym Kwotowaniu na każdy z terminów, określonych w Załączniku 2 dla Fixingu FRA, Załączniku 3 dla Fixingu IRS oraz Załączniku 4 dla Fixingu OIS.

 

4.6 W przypadku, kiedy w dniu Fixingu do godziny 16:30 przekazano mniej niż 5 kompletnych Kwotowań  (zgodnie  z  pkt.  4.5  powyżej)  dla  danej  stawki  referencyjnej  to  taka  stawka  nie  jest kalkulowana. Uczestnicy, którzy nie przekazali kompletnych Kwotowań powinni dołożyć wszelkich starań, aby dostarczyć je do Agenta Kalkulacyjnego do godziny 17:00. Jeżeli do godziny 17:00 w dniu Fixingu nie przekazano 5 kompletnych Kwotowań dla danej stawki referencyjnej Fixing tej stawki nie będzie kalkulowany w danym dniu roboczym.

 

4.7 Uczestnicy Fixingu FRA IRS i OIS kwotują stawki z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

 

4.8 Kwotowania Fixingu stawek referencyjnych FRA, IRS i OIS na godzinę Fixingu powinny

odzwierciedlać:

a) wszystkie dostępne danemu uczestnikowi do tej godziny informacje mające wpływ na rynek,

b) indywidualne przewidywania Uczestnika co do kształtowania się cen instrumentów bazowych dla IRS, FRA i OIS  w przyszłości,

c) gotowość do zawarcia transakcji zgodnie z Załącznikiem 2 dla Fixingu FRA, Załącznikiem 3 dla Fixingu IRS oraz Załącznikiem 4 dla Fixingu OIS, z zastrzeżeniem, że zmiana pkt. 2.1 Załącznika 2 dla Fixingu FRA, pkt. 2.1 Załącznika 3 dla Fixingu IRS oraz pkt. 2.1 Załącznika 4 dla Fixingu OIS może wprowadzić obowiązek zawarcia takiej ww. transakcji.

 

4.9 Stawka  bid  Fixingu  stawek  referencyjnych    FRA  IRS  i  OIS  obliczana  jest  przez  Agenta Kalkulacyjnego jako średnia arytmetyczna stawek bid podanych przez Uczestników na Fixing w danym Dniu Roboczym pozostałych po odrzuceniu:

 

a) dwóch najniższych i dwóch najwyższych stawek, w przypadku gdy zgłoszono nie mniej niż 8

stawek,

 

b) jednej najniższej i jednej najwyższej stawki, w przypadku gdy zgłoszono więcej  niż  4 a mniej niż 8 stawek bid

 

c) w przypadku zgłoszenia 4 lub mniej stawek bid stawka nie jest kalkulowana

 

4.10 Stawka  offer  Fixingu  stawek  referencyjnych     FRA  IRS  i  OIS  obliczana  przez  Agenta Kalkulacyjnego jako średnia arytmetyczna ze stawek offer podanych przez Uczestników na Fixingu w danym Dniu Roboczym pozostałych po odrzuceniu

 

a) dwóch najniższych i dwóch najwyższych stawek , w przypadku gdy zgłoszono nie mniej niż 8

stawek ,

 

b) jednej najniższej i jednej najwyższej stawki offer, w przypadku gdy zgłoszono więcej niż 4 a mniej niż 8 stawek

 

c) w przypadku zgłoszenia 4 lub mniej stawek offer stawka nie jest kalkulowana

 

4.11 Stawki offer i bid dla FRA, IRS i OIS ustalone na Fixingu w danym Dniu Roboczym są publikowane  w  serwisie  informacyjnym  Agenta  Kalkulacyjnego  z  dokładnością  do  4  miejsc  po przecinku

 

4.12 Stawki offer i bid dla FRA, IRS i OIS ustalone na Fixingu w danym Dniu Roboczym są publikowane w serwisie informacyjnym Agenta Kalkulacyjnego w tym samym dniu o godzinie 16:30 po ich ustaleniu przez Agenta Kalkulacyjnego stosownie do punktu 4.5 Regulaminu.

 

4.13 Nazewnictwo stron właściwych dla Fixingu Stawek Referencyjnych FRA, IRS i OIS w serwisie informacyjnym  Agenta  Kalkulacyjnego  określa  załącznik  numer  5  „Warunki  techniczne  Fixingu stawek referencyjnych FRA IRS i OIS”.

 

4.14 Minimalna liczba Uczestników Fixingu stawki referencyjnej FRA to 5 Uczestników.

 

4.15 Minimalna liczba Uczestników Fixingu stawki referencyjnej IRS to 5 Uczestników.

 

4.16 Minimalna liczba Uczestników Fixingu stawki referencyjnej OIS to 5 Uczestników.

 

5. Inne obowiązki Uczestnika Fixingu

 

5.1 W przypadku:

 

a)   braku uczestniczenia w Fixingu lub

b)   przekazania    Agentowi    Kalkulacyjnemu    niekompletnych    Kwotowań    dla    wszystkich zdeklarowanych stawek referencyjnych

 

Uczestnik  zobowiązany  jest  przesłać  Organizatorowi  pisemne  wyjaśnienie  przyczyn  zaistniałej sytuacji podczas Fixingu w danym dniu, najpóźniej w trzecim Dniu Roboczym przypadającym po danym Fixingu.

 

5.2 Uczestnicy  są  zobowiązani  do  przekazywania  Agentowi  Kalkulacyjnemu  swoich  aktualnych numerów telefonicznych, kodów dealingowych w systemie transakcyjnym Agenta Kalkulacyjnego oraz innych systemach transakcyjnych właściwych do komunikowania się i zawierania transakcji FRA, IRS i OIS z innymi Uczestnikami Fixingu.

 

5.3 Uczestnicy  są  zobowiązani  do  przekazywania  Agentowi  Kalkulacyjnemu  swoich  aktualnych numerów   telefonicznych,   adresów   email   oraz   kodów   dealingowych   w   systemie   Agenta Kalkulacyjnego stosowanych do komunikacji z Agentem Kalkulacyjnym.

 

5.4.  W  przypadku,  gdy  przekazane  przez  Uczestnika  Fixingu  Kwotowanie  budzi  wątpliwość Organizatora,  w  szczególności,  gdy  znacząco  odbiega  od  poziomów  rynkowych  lub  Kwotowań przekazanych przez innych Uczestników, Organizator zastrzega sobie prawo do zapytania Uczestnika o wyjaśnienie przyczyny poziomu przekazanych do Fixingu Kwotowań. Uczestnik ma obowiązek odpowiedzieć na takie zapytanie najpóźniej w trzecim Dniu Roboczym przypadającym po otrzymaniu pytania od Organizatora.

 

6. Rezygnacja ze statusu Uczestnika Fixingu

 

6.1 Uczestnik  Fixingu  ma  prawo  rezygnacji  z  uczestniczenia  w  Fixingu  dla  wybranych  albo wszystkich zdeklarowanych stawek referencyjnych FRA lub IRS lub OIS. (Rezygnacja ze statusu Uczestnika  dla  takiej  stawki  referencyjnej  następuje  poprzez  złożenie  Organizatorowi  pisemnego oświadczenia o wycofaniu deklaracji uczestniczenia w Fixingu oraz przestrzegania Regulaminu w stosunku do wybranych albo wszystkich stawek referencyjnych (podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji).

 

6.2 Z zastrzeżeniem punktu 6.4 Regulaminu, rezygnacja z uczestnictwa w Fixingu dla wybranych albo wszystkich zdeklarowanych stawek referencyjnych jest skuteczna począwszy od 14 dnia od dnia doręczenia Organizatorowi  oświadczenia, o którym mowa w punkcie 6.1 Regulaminu.

 

6.3 Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o wycofaniu deklaracji uczestniczenia w Fixingu dla wybranych albo wszystkich zdeklarowanych stawek referencyjnych oraz przestrzegania Regulaminu Organizator jest zobowiązany powiadomić w formie pisemnej pozostałych Uczestników oraz Agenta Kalkulacyjnego o wycofaniu deklaracji przez Uczestnika, podając datę utraty przez niego statusu Uczestnika oraz stawkę referencyjną, której dotyczy rezygnacja.

 

6.4 W przypadku, gdyby na skutek rezygnacji z uczestnictwa w Fixingu danej stawki referencyjnej przez  danego  Uczestnika,  liczba  Uczestników  Fixingu  tej  stawki  spadła  poniżej  wymaganego minimum  zgodnie  z  punktami  4.14,  4.15  i  4.16,  wówczas  Organizator  poinformuje  takiego Uczestnika, że wycofanie deklaracji staje się skuteczne z chwilą nadania przez Organizatora statusu Uczestnika  Fixingu  innemu  Uczestnikowi  tak  aby  liczba  Uczestników  była  co  najmniej  równa wymaganemu minimum. W takim przypadku Uczestnik jest zobowiązany uczestniczyć w Fixingu danej stawki referencyjnej oraz przestrzegać postanowień Regulaminu do dnia, w którym Organizator poinformuje go, że liczba Uczestników jest, co najmniej równa wymaganemu minimum jednak nie dłużej niż przez 30 dni od dnia otrzymania przez Organizatora oświadczenia , o którym mowa w punkcie 6.1 Regulaminu.

 

6.5 Rezygnacja z uczestniczenia w Fixingu dla wybranych albo wszystkich zdeklarowanych stawek referencyjnych FRA lub IRS lub OIS nie pozbawia prawa uzyskania statusu Uczestnika Fixingu w przyszłości.

 

7. Naruszenia Regulaminu.

 

7.1 W przypadku stwierdzenia przez Organizatora naruszenia przez Uczestnika Fixingu postanowień Regulaminu, Organizator ma prawo upomnieć takiego Uczestnika. Upomnienie winno być skierowane do Uczestnika na piśmie oraz zawierać wskazanie postanowień Regulaminu, które zostały naruszone, jak również okoliczności, w których doszło do naruszenia.

 

7.2 W przypadku stwierdzenia przez Organizatora powtarzających się naruszeń Regulaminu przez Uczestnika, bądź też, gdy naruszenie Regulaminu, nawet jednokrotne, jest takiego charakteru i wagi, iż zdaniem Organizatora  dalsze  uczestnictwo  w Fixingu  przez naruszającego  Uczestnika  zagraża funkcjonowaniu  Fixingu,  wówczas  Organizator  Fixingu  może  odebrać  mu  status  Uczestnika  na zasadach określonych w Rozdziale 8.

 

7.3 W   przypadku   stwierdzenia   przez   Organizatora   naruszenia   Regulaminu   przez   Agenta Kalkulacyjnego, Organizator, może wypowiedzieć umowę, na podstawie, której  pełni on funkcję Agenta Kalkulacyjnego.

 

8. Odebranie statusu Uczestnika

 

8.1 Organizator Fixingu ma prawo odebrać status Uczestnika Fixingu w przypadku jeśli:

 

a) więcej niż 2 razy w miesiącu dany Uczestnik nie weźmie udziału w Fixingu, lub

 

b)  z  zastrzeżeniem postanowień  litery  e)  poniżej,  Uczestnik  naruszy  jakiekolwiek  postanowienie Regulaminu  i  pomimo  otrzymania  stosownego  upomnienia,  w  ciągu  90  dni  ponownie  naruszy jakiekolwiek postanowienie Regulaminu, lub

 

c) dealerzy reprezentujący Uczestnika w sposób rażący naruszają zasady międzynarodowego kodeksu postępowania The Model Code,  praktyki rynkowej , Kodeksu Wzorcowego, lub

 

d) Uczestnik w sposób powtarzający się narusza postanowienia Regulaminu, lub

 

e)  Uczestnik  nawet  jednokrotnie  naruszy  postanowienia  Regulaminu,  a  zdaniem  Organizatora naruszenie to jest takiego charakteru i wagi, iż dalsze uczestnictwo w Fixingu przez naruszającego Uczestnika zagraża funkcjonowaniu Fixingu, lub

 

f) w wyniku weryfikacji aktywności Uczestników na polskim rynku pieniężnym, o której mowa w Rozdziale 3 okaże się, że dany Uczestnik Fixingu nie należy do grupy aktywnych Uczestników rynku międzybankowego, lub

 

g)  dealerzy  reprezentujący  Uczestnika  naruszą  przepisy  prawa  odnoszące  się  do  wykorzystania informacji poufnych oraz manipulacji na rynku.

 

8.2 W przypadku podjęcia decyzji o odebraniu statusu Uczestnika Organizator niezwłocznie informuje pisemnie o tym fakcie Uczestnika, którego to dotyczy, podając przyczynę leżącą u podstaw tej decyzji.

 

8.3 Organizator ma prawo odebrać status Uczestnika Fixingu niezależnie w stosunku do każdej ze stawek referencyjnych IRS lub FRA lub OIS bez wpływu na udział Uczestnika Fixingu pozostałych stawek.

 

8.4 Od decyzji o odebraniu przez Organizatora Fixingu statusu Uczestnika Fixingów wybranych albo wszystkich stawek referencyjnych nie przysługuje odwołanie.

 

8.5 Odebranie  statusu  Uczestnika  Fixingu  staje  się  skuteczne  z  dniem  określonym  w  pisemnym zawiadomieniu przesłanym przez Organizatora Uczestnikowi, którego decyzja dotyczy. Jeśli takie zawiadomienie nie wskazuje terminu wygaśnięcia uprawnień do uczestniczenia w Fixingu decyzja Organizatora wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

 

8.6 Organizator  jest  zobowiązany  do  niezwłocznego  poinformowania  w  formie  pisemnej  Agenta Kalkulacyjnego  oraz  pozostałych  Uczestników  Fixingu  o  podjęciu  decyzji  w  sprawie  odebrania statusu Uczestnika podając termin wygaśnięcia uprawnień do uczestniczenia w Fixingu Uczestnika oraz stawkę referencyjną, której decyzja dotyczy.

 

8.6 Odebranie statusu Uczestnika Fixingu nie pozbawia prawa uzyskania statusu Uczestnika Fixingu w przyszłości.

 

9. Obowiązki Agenta Kalkulacyjnego

 

9.1 Organizator  Fixingu  wyznacza  Agenta  Kalkulacyjnego  odpowiedzialnego  za  przeprowadzanie Fixingu zgodnie z Regulaminem.   Wyznaczenie odbywa się w drodze zawarcia przez Organizatora Fixingu umowy z podmiotem pełniącym funkcję Agenta Kalkulacyjnego.

 

9.2 Organizator obowiązany jest poinformować Uczestników Fixingu o dokonanym wyborze Agenta Kalkulacyjnego,  bądź  jego  zmianie,  na  co  najmniej  60  dni  przed  rozpoczęciem  pełnienia  przez nowego Agenta Kalkulacyjnego jego funkcji.

 

9.3 Agent Kalkulacyjny jest zobowiązany do:

 

a) organizacji procesu przekazywania przez Uczestników ich stawek na Fixing (zgodnie z umową podpisaną z Organizatorem,

 

b) dokonywania obliczeń Fixingu FRA, IRS i OIS zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,

 

c) bezzwłocznego podawania do publicznej wiadomości (nie później niż w ciągu pierwszych pięciu minut po Fixingu) wszystkich stawek referencyjnych obliczonych podczas Fixingu oraz Kwotowań przesłanych na Fixing przez wszystkich Uczestników,

 

d)  przekazywania  ustalonym  z  Organizatorem  Komercyjnym  Dystrybutorom  Danych  wyników Fixingu na ogólnie przyjętych zasadach obowiązujących przy cytowaniu źródła informacji,

 

e)   udostępnienia   Uczestnikom  aktualnej   informacji   o   numerach   telefonicznych   oraz   kodach dealingowych w systemie Agenta Kalkulacyjnego stosowanych przez poszczególnych Uczestników do komunikowania się i zawierania transakcji z innymi Uczestnikami,

 

f) bezzwłocznego pisemnego informowania Organizatora o naruszeniu przez Uczestnika postanowień punktu 4.5 lub punktu 1.3 Załącznika 2 lub punktu 1.3 Załącznika 3 lub punktu 1.3 Załącznika 4

 

9.4 Agent  Kalkulacyjny  ma  prawo  do  zgłaszania  Organizatorowi  uwag  i  wniosków  w  sprawie funkcjonowania Fixingu.

 

10. Zmiana okoliczności, zdarzenia nadzwyczajne

 

10.1 Fixing stawki FRA, IRS lub OIS na dany termin nie jest dokonywany, jeśli na Fixing zgłoszono mniej niż 5 kompletnych Kwotowań zgodnie z punktami 4.14, 4.15, 4.16 Regulaminu

 

10.2 W przypadku wystąpienia, w ocenie Organizatora, sytuacji niedostatecznej płynności polskiego rynku  międzybankowego,  lub  innych  nadzwyczajnych  okoliczności  Organizator  może  okresowo zwiększyć, określoną w punkcie 1.3 Załącznika 2, punkcie 1.3 Załącznika 3, punkcie 1.3 Załącznika 4 dopuszczalną różnicę między stawkami bid i offer na dany termin (spread).

 

10.3 W sytuacji, o której mowa w punkcie 10.2 Regulaminu Organizator ma obowiązek pisemnego poinformowania Uczestników Fixingu i Agenta Kalkulacyjnego o podjętej decyzji przed dniem jej wejścia w życie.

 

10.4 O ile z przyczyn niewymienionych w punkcie 10.1 Regulaminu nie będzie możliwe obliczenie i podanie   do   publicznej   wiadomości   Fixingu   dla   danych   stawek   referencyjnych   zgodnie   z postanowieniami  Rozdziału  4  Regulaminu,  wówczas  godzina  Fixingu  może  ulec  przesunięciu, najpóźniej na godzinę 17:00 ("przesunięcie"). Agent Kalkulacyjny obowiązany jest niezwłocznie, nie później niż do godziny 16:35 w dniu, w którym wystąpi przesunięcie, poinformować Organizatora i Uczestników  o  przesunięciu  oraz  podać  do  publicznej  wiadomości  informację  o  przyczynach przesunięcia oraz godzinie publikacji Fixingu dla danej stawki referencyjnej w danym dniu.

 

10.5 W  przypadku,  gdy  zgodnie  z  punktem  10.4  nie  będzie  możliwe  obliczenie  i  podanie  do publicznej wiadomości Fixingu dla danej stawki referencyjnej zgodnie z postanowieniami Rozdziału 4 Regulaminu  do  godziny  17:00,  uznaje  się,  że  Fixing  dla  tej  stawki  w  danym  dniu  nie  został przeprowadzony.

 

10.6 Organizator ma prawo do wyznaczenia dodatkowych (z wyjątkiem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy) dni, w których Fixing dla danej stawki referencyjnej FRA IRS i OIS nie odbędzie się. Lista takich dni powinna być ogłoszona przez Organizatora i opublikowana w serwisach informacyjnych  Agenta  Kalkulacyjnego  oraz  na  stronie   www.acipolska.pl przed  rozpoczęciem kolejnego roku kalendarzowego.

 

11. Zwolnienie z odpowiedzialności

 

11.1 Organizator oraz Agent Kalkulacyjny nie odpowiadają za jakiekolwiek straty lub szkody

powstałe w wyniku zastosowania stawek wyznaczonych podczas Fixingu stawek referencyjnych FRA, IRS lub OIS.

 

11.2 Organizator i Agent Kalkulacyjny nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w wyniku nie opublikowania wyników Fixingu stawek referencyjnych FRA, IRS lub OIS stosownie do postanowień Regulaminu, ani za zmiany sposobu ich ustalania, wyliczania bądź publikacji, ani też za żadne inne straty lub szkody powstałe lub mogące powstać w sposób bezpośredni lub pośredni w związku ze stosowaniem, odwoływaniem się lub powoływaniem się na wyniki Fixingu stawki referencyjnej FRA, IRS lub OIS.

 

12. Postanowienia końcowe

 

12.1 Wszelkie zmiany Regulaminu będą dokonywane na wniosek Organizatora po uzyskaniu zgody, co najmniej połowy Uczestników. Zmieniony Regulamin jest przesyłany wszystkim Uczestnikom oraz Agentowi Kalkulacyjnemu wraz ze stosownym zawiadomieniem.

 

12.2 Uczestnicy mają prawo zgłaszać do Organizatora propozycje zmian w Regulaminie.

 

12.3 Organizator kierując się dbałością o jakość Fixingu może odrzucić propozycję zmian zgłoszoną przez Uczestników.

 

12.4 Zmiany  Regulaminu  wchodzą  w  życie  w  dniu  wskazanym  w  zawiadomieniu  przesłanym każdemu Uczestnikowi, nie wcześniej jednak niż po upływie 60 dni od dnia doręczenia zmienionego Regulaminu.

 

12.5 W przypadku braku akceptacji zmiany Regulaminu, każdy z Uczestników, nie później niż na 30 dni   od   dnia   doręczenia   zmienionego   Regulaminu   obowiązany   jest   przesłać   Organizatorowi oświadczenie  o  odmowie  akceptacji  zmian.  W  innym  przypadku  uznaje  się,  iż  zmiany  zostały zaakceptowane w brzmieniu proponowanym przez Organizatora.

 

12.6 Jeśli w terminie wskazanym w punkcie 12.4 Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o odmowie akceptacji zmian, oznacza to wycofanie przez niego deklaracji uczestnictwa w Fixingu oraz przestrzegania Regulaminu jak również utratę statusu Uczestnika z dniem wejścia w życie zmian. Organizator  jest  zobowiązany  niezwłocznie  powiadomić  pisemnie  o  tym  fakcie  pozostałych Uczestników oraz Agenta Kalkulacyjnego.

 

12.7 Jeśli na skutek przekazania przez Uczestnika lub Uczestników, zgodnie z postanowieniem punktu 12.5 Regulaminu, odmowy akceptacji zmian Regulaminu liczba Uczestników byłaby mniejsza niż jest to wymagane Regulaminem, wówczas takie zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą nadania przez Organizatora statusu Uczestnika Fixingu takiej liczbie kandydatów, aby liczba Uczestników Fixingu na zasadach określonych w zmienionym Regulaminie była, co najmniej równa wymaganemu minimum zgodnie z punktami 4.14, 4.15 oraz 4.16 Regulaminu.

 

12.8 Regulamin wchodzi w życie z dniem  07 stycznia 2013 roku

 

Załącznik nr 1 do Regulamin Fixingu Stawek Referencyjnych FRA, IRS i OIS - Deklaracja

 

………………………………

 

(miejscowość, data)

 

Zarząd

 

Stowarzyszenia Rynków Finansowych ACI Polska

 

ul. Wilcza 31 lok. 1A,

 

00-544 Warszawa

 

DEKLARACJA

 

………………….……………………………..………………….………………………………

 

(nazwa banku krajowego/instytucji kredytowej/ banku zagranicznego /oddziału banku zagranicznego/oddziału instytucji kredytowej)

 

niniejszym  przystępuje  do uczestniczenia w Fixingu Stawek Referencyjnych FRA, IRS i OIS */ (jak zdefiniowano to pojęcie w Regulaminu Fixingu FRA, IRS i OIS, przyjętym w dniu 23 listopada 2012 przez Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI Polska) oraz zobowiązuję się do przestrzegania ww. Regulaminu Fixingu FRA, IRS i OIS.

 

Przyjmuje  do  wiadomości  i  zgadzam  się,  że  o  fakcie  podpisania  niniejszej  deklaracji  zostanie poinformowany Agent Kalkulacyjny

 

………………………………………

 

………………………………………

 

(podpisy zgodnie z reprezentacją i pieczęć firmowa)

 

*/ niepotrzebne skreślić

 

Załącznik nr 2 do Regulamin Fixingu Stawek Referencyjnych FRA, IRS i OIS – szczegółowe zasady Fixingu stawek FRA

 

FIXING FRA

 

1.Terminy i konwencje odsetkowe

 

1.1 Fixing stawki referencyjnej FRA opartej o indeks WIBOR ustalany jest na każdy z następujących terminów:

1x2

2x3

1x4

2x5

3x6

4x7

5x8

6x9

7x10

8x11

9x12

12x15

15x18

18x21

21x24

1x7

2x8

3x9

4x10

5x11

6x12

12x18

18x24

 

1.2 Konwencja odsetkowa: actual/365

 

1.3 Z zastrzeżeniem postanowień punktu 10.2 Regulaminu różnica między stawkami BID i OFFER na dany termin (spread) podawanymi przez każdego Uczestnika na Fixingu nie może być większa niż 10 punków bazowych

 

2.Zawieranie transakcji FRA

 

2.1 Nie ma wymogu zawierania transakcji FRA po zgłoszonych Kwotowaniach.

 

2.2 Wszelkie zmiany Regulaminu dotyczące obowiązku Kwotowania i zawierania transakcji FRA będą się odbywały na zasadach opisanych w rozdziale 12 Regulaminu.

 

Załącznik nr 3 do Regulamin Fixingu Stawek Referencyjnych FRA, IRS i OIS – szczegółowe zasady Fixingu stawek IRS

 

FIXING IRS

 

1 Terminy i konwencja odsetkowe

 

1.1 Fixing stawki referencyjnej IRS opartej o indeks WIBOR ustalany jest na każdy z następujących terminów

 

3m1s

6m1s

1y1s

2y1s

3y1s

gdzie pierwsza cyfra oznacza miesiące lub lata do zapadalności , a druga WIBOR 1M

1y3s

2y3s

3y3s

4y3s

5y3s

6y3s

7y3s

8y3s

9y3s

10y3s

12y3s

15y3s

20y3s

gdzie pierwsza cyfra oznacza lata do zapadalności, a druga WIBOR 3M

1y6s

2y6s

3y6s

4y6s

5y6s

6y6s

7y6s

8y6s

9y6s

10y6s

12y6s

15y6s

20y6s

gdzie pierwsza cyfra oznacza lata do zapadalności , a druga WIBOR 6M

 

1.2 Konwencja odsetkowa: stała stopa actual/actual; zmienna actual/365

 

1.3 Z zastrzeżeniem postanowień punktu 10.2 Regulaminu różnica między stawkami BID i OFFER na dany termin (spread) podawanymi przez każdego Uczestnika na Fixingu nie może być większa niż 10 punków bazowych

 

2.Zawieranie transakcji IRS

 

2.1 Nie ma wymogu zawierania transakcji IRS po zgłoszonych Kwotowaniach.

 

2.2 Wszelkie zmiany Regulaminu dotyczące obowiązku Kwotowania i zawierania transakcji IRS będą się odbywały na zasadach opisanych w rozdziale 12 Regulaminu.

 

Załącznik nr 4 do Regulamin Fixingu Stawek Referencyjnych FRA, IRS i OIS – szczegółowe zasady Fixingu stawek OIS

 

FIXING OIS

 

1.Terminy i konwencje odsetkowe

 

1.1 Fixing stawki referencyjnej OIS opartej o indeks WIBOR ustalany jest na każdy z następujących terminów:

1W

2W

3W

1M

3M

6M

9M

1Y

1.2 Konwencja odsetkowa: stała stopa actual/365 fixed; zmienna actual/365fixed

 

1.3 Z zastrzeżeniem postanowień punktu 10.2 Regulaminu różnica między stawkami BID i OFFER na dany termin (spread) podawanymi przez każdego Uczestnika na Fixingu nie może być większa niż 10 punków bazowych

 

2.Zawieranie transakcji OIS

 

2.1 Nie ma wymogu zawierania transakcji OIS po zgłoszonych Kwotowaniach.

 

2.2 Wszelkie zmiany Regulaminu dotyczące obowiązku Kwotowania i zawierania transakcji OIS będą się odbywały na zasadach opisanych w rozdziale 12 Regulaminu.

 

Załącznik nr 5 Warunki techniczne Fixingu stawek referencyjnych FRA IRS i OIS

 

Warunki techniczne Fixingu FRA IRS i OIS

 

1. Aktualnym wybranym przez ACI Polska Agentem Kalkulacyjnym jest Thomson Reuters LTD

 

2. Agent Kalkulacyjny dokonuje publikacji stawek referencyjnych FRA na stronie PLNFRAFIX

 

3. Agent Kalkulacyjny dokonuje publikacji stawek referencyjnych IRS na stronie PLNIRSFIX

 

4. Agent Kalkulacyjny dokonuje publikacji stawek referencyjnych OIS na stronie PLNOISFIX

 

5. Strony Uczestnika nie są stronami publicznymi (każdy Uczestnik Fixingu ma dostęp jedynie do swoich stron). Pozostali uczestnicy rynku nie mają dostępu do stron innych Uczestników. Jedynie  Agent  Kalkulacyjny  (w  celu  kontroli  poprawności  funkcjonowania  Fixingu)  ma dostęp do kwotowań Uczestników.

 

6. W przypadku spełnienia się warunków punktu 8.1g   Regulaminu Organizator na  żądanie Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego lub Prezesa Narodowego Banku Polskiego ma   prawo   wnioskować   do   Agenta   Kalkulacyjnego   w   celu   udostępnienia   kwotowań Uczestników tym instytucjom, lub innych uprawionych organów.

 

7. Strona Uczestnika służąca do przekazywania Kwotowań do Fixingów FRA, OIS i IRS  jest dostępna  dla  Uczestnika  Fixingu  przez  całą  dobę,  natomiast  do  Kalkulacji   Fixingów wykorzystywane są jedynie stawki wprowadzone na tę stronę po godz. 15.30 a przed godz.

16.30 danego dnia. Stawki wprowadzone na stronę w innych godzinach nie są brane pod

uwagę przy kalkulacji Fixingu z zastrzeżeniem pkt. 10 oraz 11 poniżej

 

8. W celu przekazania Kwotowań do Fixingu Uczestnik musi wprowadzić na swoją  prywatną stronę stawki pomiędzy godziną 15:30-16:30.

 

9. W przypadku gdyby Uczestnik do godziny 16:10 (20 minut przed godziną publikacji Fixingu) nie  przekazał  do  Agenta  Kalkulacyjnego  stawek  zgodnie  z  Regulaminem  lub  przekazał niekompletne  Kwotowanie,  Thomson  Reuters  powiadomi  Uczestnika  droga   mailową  o zaistniałej sytuacji.

 

10. Agent Kalkulacyjny zapewnia system do kontroli kontrybucji stawek referencyjnych  FRA, IRS i OIS. W przypadku gdy podana przez Uczestnika różnica między stawkami bid i offer (spread) była większa niż wskazana w punkcie 1.3 Załącznika 2 lub punkcie 1.3 Załącznika 3 lub  punkcie  1.3  Załącznika  4  to  Agent  Kalkulacyjny  powiadomi  o  tym   fakcie  tego Uczestników.  Powiadomienie  może  nie  być  skutecznie  w  przypadku  gdy     przekazanie Kwotowań nastąpi później niż o godzinie 16:10.

 

11. Agent Kalkulacyjny wydłuży czasu kontrybucji stawek do godz. 17.00, jeżeli do godziny

16.30 Uczestnicy Fixingu nie zakontrybuują stawek w ilości Kwotowań umożliwiających kalkulację Fiixingów. W takim wypadku Agent Kalkulacyjny ma obowiązek poinformowania Organizatora o zaistniałym fakcie, oraz umieszczenie stosownego komunikatu na stronach wskazanych w punkcie 2, 3 ,4 wskazanych powyżej.

 

12. W danym dniu roboczym poszczególne Kwotowania Uczestników nie są publikowane do czasu publikacji przez Agenta Kalkulacyjnego wyników Fixingu stawek referencyjnych FRA IRS i OIS.

 

13. W  chwili  publikacji  wyników  Fixingu  stawek  referencyjnych  FRA  IRS  i  OIS   Agent Kalkulacyjny przekazuje do publicznej wiadomości wszystkie Kwotowania  poszczególnych Uczestników, jakie zostały przez nich przekazane podczas Fixingu.

 

14. Wszelkie odniesienia do czasu zarówno w Regulaminie jak i w Załącznikach odwołują się do czasu obowiązującego w Warszawie

 

footer