Strona archiwalna. ACI Polska administrowało stawką WIBOR do dnia 29 czerwca 2017. Obecnym administratorem stawki jest GPW Benchmark SA.


Nowy Regulamin Fixing stawek referencyjnych WIBID i WIBOR wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2013 r. (patrz załącznik)

Regulamin Fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR

 

Regulamin Fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR

1. Definicje i interpretacja

1.1 Definicje

W niniejszym Regulaminie, poniższe wyrażenia, o ile nic innego nie wynika z treści bądź kontekstu, oznaczają:

"Agent Kalkulacyjny" - posiadający wymagane doświadczenie oraz przygotowanie techniczne i administracyjne podmiot, któremu na podstawie umowy zawartej między Organizatorem a tym podmiotem powierzono przeprowadzanie Fixingu w sposób i na zasadach określonych w Regulaminie.

„Depozyt” – niezabezpieczony depozyt w PLN przyjęty lub udzielony na rynku międzybankowym  pomiędzy  bankiem krajowym, instytucją kredytową,  oddziałem banku zagranicznego lub oddziałem instytucji kredytowej.

"Dzień Roboczy" – dzień kalendarzowy, z wyjątkiem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy, w tym niedziel, w którym Uczestnicy Fixingu prowadzą działalność na polskim rynku pieniężnym.

"Fixing" - w znaczeniu nadanym w punkcie 2.1 Regulaminu.

„KNF” – Komisja Nadzoru Finansowego.

„Kwotowanie” – jednoczesne podanie przez Uczestnika Fixingu wartości stopy procentowej, którą jest on w stanie zapłacić za Depozyt (bid), oraz stopy procentowej, którą chce on otrzymać za Depozyt (offer) odnoszącej się do kwoty nominału danego Depozytu.

"Limit Minimalny" - wymaganą przez Organizatora minimalną wysokość limitu niezbędnego do zawierania Depozytów zgodnie z punktem 4.1 ustaloną przez danego Uczestnika Fixingu na Depozyty udzielone innemu Uczestnikowi Fixingu. Wysokość Limitów Minimalnych określona jest w Załączniku nr 4 do Regulaminu – wysokość Limitów Minimalnych.

„NBP” – Narodowy Bank Polski.

"Organizator" - Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI  Polska z siedzibą w Warszawie,  adres: ul. Wilcza 31 lok. 1A, 00-544 Warszawa, zarejestrowane w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000192423.

"Prawo Bankowe" - ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1376 z późniejszymi zmianami).

"Regulamin" - niniejszy Regulamin Fixingu Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, wraz z wszelkimi zmianami.

„Rada WIBOR” -  Radę ds. Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR.

"Kandydat na Uczestnika" - bank krajowy, oddział banku zagranicznego lub oddział instytucji kredytowej, działający na podstawie Prawa Bankowego, spełniający wymogi opisane w punktach  od 3.2 do 3.3 Regulaminu.

„Uczestnik Fixingu” – Kandydat na Uczestnika, który otrzymał potwierdzenie od Organizatora o nadaniu statusu Uczestnika Fixingu.

„UKNF” – Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

"WIBID" (Warsaw Interbank Bid Rate) - stawkę referencyjną obliczoną w trakcie Fixingu, zgodnie z punktem 4.7 Regulaminu.

"WIBOR" (Warsaw Interbank Offered Rate) - stawkę referencyjną obliczoną w trakcie Fixingu, zgodnie z punktem 4.8 Regulaminu.

1.2 Wszelkie odniesienia do czasu zawarte w Regulaminie oraz Załącznikach odwołują się do czasu obowiązującego w Warszawie.

2. Postanowienia ogólne

2.1 Fixing to określona w Regulaminie procedura ustalania stawek referencyjnych Depozytów na polskim rynku międzybankowym - WIBID i WIBOR.

2.2 Regulamin określa zasady przeprowadzania Fixingu, sposób publikowania stawek referencyjnych depozytów złotowych na polskim rynku międzybankowym (WIBID i WIBOR) oraz prawa i obowiązki Kandydatów na Uczestników, Uczestników Fixingu, Organizatora i Agenta Kalkulacyjnego oraz Rady WIBOR przy ustalaniu tych stawek.

2.3 Data waluty dla Depozytów przekazywanych na Fixing przypada zawsze 2 Dni Robocze po dniu publikacji stawek referencyjnych WIBID i WIBOR, z wyjątkiem Depozytów overnight O/N (data waluty dzisiaj), oraz Depozytów tomorrow/next T/N (data waluty następny dzień roboczy).

2.4 Stawki referencyjne WIBID i WIBOR ustalane są jedynie dla transakcji w PLN.

2.5 W celu wprowadzenia dodatkowego mechanizmu kontroli nad funkcjonowaniem Fixingu, przestrzeganiem Regulaminu oraz zasadami ustalania i publikowania stawek referencyjnych WIBID i WIBOR zostaje powołana Rada ds. Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR. Zasady działania Rady WIBOR, wyboru członków Rady WIBOR, kompetencje i obowiązki Rady WIBOR oraz jej członków określa Załącznik 6 do Regulaminu

.

3. Nadanie statusu Uczestnika Fixingu

3.1. W Fixingu może brać  udział podmiot, który łącznie spełnia poniższe warunki:

a) otrzymał od Organizatora zaproszenie do uczestniczenia w Fixingu,

b) złożył Organizatorowi deklarację uczestniczenia w Fixingu oraz przestrzegania Regulaminu (zgodną ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu - Deklaracja), oraz potwierdził, że w procesie ustalania limitów na transakcje depozytowe na innych Uczestników Fixingu uwzględnia ocenę BION nadaną przez UKNF (o ile UKNF udostępni wszystkim Uczestnikom Fixingu ocenę nadzorczą BION innych Uczestników  Fixingu i zdejmie w odniesieniu do niej klauzulę poufności).

c) otrzymał od Organizatora potwierdzenie nadania statusu Uczestnika Fixingu, (zgodną ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Regulaminu - Potwierdzenie nadana statusu Uczestnika Fixingu Stawek Referencyjnych),

d) nie wycofał deklaracji uczestniczenia w Fixingu oraz przestrzegania Regulaminu,

e) nie stracił statusu Uczestnika Fixingu.

3.2 Zaproszenie do uczestnictwa oraz status Uczestnika Fixingu może otrzymać  podmiot, spełniający przynajmniej jeden z poniższych warunków:

a) jest bankiem krajowym posiadającym minimum 1% udziału w aktywach sektora banków krajowych przy czym Organizator weryfikuje  udział w aktywach sektora na podstawie informacji otrzymanej od UKNF,

b) jest bankiem zrzeszającym banki spółdzielcze,

c) jest odziałem instytucji kredytowej,

d) jest oddziałem banku zagranicznego.

3.3 Organizator składa Kandydatowi na Uczestnika  zaproszenie do uczestnictwa w Fixingu biorąc  dodatkowo pod uwagę:

a) aktywność na polskim rynku międzybankowym w szczególności z uwzględnieniem kwestii dostarczania płynności na rynek i obrotów w oparciu o dane z NBP (z wyłączeniem transakcji wewnątrzgrupowych),

b) poziom współczynnika Tier 1 (tzn. wskaźnika podstawowych funduszy własnych do aktywów ważonych ryzykiem) oraz współczynnika wypłacalności w odniesieniu do banków krajowych i instytucji kredytowych, oraz banków zagranicznych, których oddziały utworzone są na terytorium RP (na podst. danych z UKNF), z uwzględnieniem rekomendacji UKNF,

c) profesjonalizm i reputację na polskim rynku międzybankowym.

3.4 Weryfikacja udziału Kandydata na Uczestnika oraz Uczestnika Fixingu w aktywach sektora banków krajowych, oddziałów instytucji kredytowych oraz oddziałów banków zagranicznych dokonywana będzie nie rzadziej niż raz do roku.

3.5 W przypadku spełnienia warunków i kryteriów, o których mowa w punktach od 3.2 do 3.3  Regulaminu Organizator wysyła do Kandydata na Uczestnika pisemne zaproszenie do uczestnictwa w Fixingu.

3.6 Zaproszenie do uczestnictwa w Fixingu określa termin proponowanego przystąpienia do Fixingu. Załącznikiem do zaproszenia do uczestnictwa w Fixingu jest wzór deklaracji (Załącznik numer 2 do Regulaminu – Deklaracja), o której mowa w punkcie 3.1.b Regulaminu, oraz ankieta dotycząca limitów niezbędnych do zawierania Depozytów ustalona przez Kandydat na Uczestnika na Depozyty udzielone innemu Uczestnikowi Fixingu ( Załącznik nr 5 do Regulamin Fixingu Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR– Wzór ankiety).

3.7 Zaproszenie do uczestniczenia w Fixingu ważne jest przez 30 dni od dnia jego doręczenia przez Organizatora. W przypadku przyjęcia propozycji, Kandydat na Uczestnika powinien w tym terminie przekazać Organizatorowi podpisaną deklarację, o której mowa w punkcie 3.1.b Regulaminu oraz wypełnioną ankietę  Załącznik nr 5 do Regulamin Fixingu Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR– Wzór ankiety.

3.8 Organizator jest jedynym podmiotem uprawnionym do nadawania statusu Uczestnika Fixingu. Zatwierdzenie nadania statusu Uczestnika Fixingu dokonywane jest przez Radę WIBOR zgodnie z zasadami przedstawionymi w Załączniku nr 6 do Regulaminu Fixingu Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR – Rada ds. Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR.

3.9 Lista Uczestników Fixingu jest ustalana przez Organizatora i publikowana na stronie internetowej Organizatora http://www.acipolska.pl/ oraz w serwisie informacyjnym Agenta Kalkulacyjnego.

3.10 Organizator obowiązany jest przekazać informację o wysokości wymaganych Limitów Minimalnych Kandydatom na Uczestników w załączeniu do zaproszenia do uczestnictwa w Fixingu.

3.11 Uczestnictwo w Fixingu jest nieodpłatne.

4. Fixing

4.1 Stawki referencyjne WIBID  i WIBOR są ustalane dla następujących Depozytów:

a) 1 dzień roboczy - overnight (O/N),

b) 1 dzień roboczy - tomorrow/next (T/N),

c) 1 tydzień (SW),

d) 2 tygodnie (2W),

e) 1 miesiąc (1M),

f) 3 miesiące (3M),

g) 6 miesięcy (6M),

h) 9 miesięcy (9M),

i) 1 rok (1Y).

4.2 Stawki Depozytów przekazane przez Uczestników Fixingu podczas  Fixingu, jak również stawki referencyjne WIBID i WIBOR są podawane zgodnie z konwencją odsetkową ACT/365 oraz z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3 O ile Organizator nie ustali inaczej, Fixing stawek WIBID i WIBOR dla depozytów złotowych odbywa się w każdym Dniu Roboczym.

4.4 W dniu Fixingu do godziny 11:00 rano każdy Uczestnik Fixingu zobowiązany jest do przekazania Agentowi Kalkulacyjnemu po jednej stawce, po której gotów jest przyjąć od innego Uczestnika Fixingu (stawka bid) i udzielić innemu Uczestnikowi Fixingu (stawka offer)  Depozyt w czasie pierwszych piętnastu minut po opublikowaniu stawek WIBID  i WIBOR przez Agenta Kalkulacyjnego stosownie do postanowienia punktu 4.9 Regulaminu. Uczestnik Fixingu jest zobowiązany przekazać po jednej stawce bid i offer na każdy z terminów, określonych w punkcie 4.1 Regulaminu.

4.5 Kwotowania Fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR  na godzinę Fixingu powinny uwzględniać:

a) dostępne danemu Uczestnikowi Fixingu do tej godziny informacje mające w jego ocenie wpływ na rynek,

b) indywidualne  przewidywania Uczestnika Fixingu co do kształtowania się stawek bid i offer dla Depozytów w przyszłości,

c) gotowość do zawarcia transakcji zgodnie z Rozdziałem 5.

4.6. Z zastrzeżeniem postanowień punktu 11.2 różnica między stawkami udzielania i przyjęcia Depozytu na dany termin (spread) podawanymi przez każdego Uczestnika Fixingu dla celów ustalenia Fixingu nie może być większa niż:

a) 30 punktów bazowych dla terminów O/N, T/N;

b) 20 punktów bazowych dla terminów od jednego tygodnia do 1 roku.

4.7 Stawka WIBID dla Depozytu na dany termin jest obliczana przez Agenta Kalkulacyjnego na podstawie stawek bid podanych przez Uczestników Fixingu dla celów ustalenia Fixingu w danym Dniu Roboczym jako:

a) średnia arytmetyczna pozostałych po odrzuceniu dwóch najniższych i dwóch najwyższych stawek bid, w przypadku gdy zgłoszono nie mniej niż 10 stawek bid,

b) średnia arytmetyczna pozostałych po odrzuceniu jednej najniższej i jednej najwyższej stawki bid, w przypadku gdy zgłoszono 8 lub 9 stawek bid,

c) średnia arytmetyczna w przypadku zgłoszenia 6 lub 7 stawek bid,

d) w przypadku zgłoszenia 5 lub mniej stawek bid, stawka WIBID na dany termin nie jest kalkulowana.

4.8 Stawka WIBOR dla Depozytu na dany termin jest obliczana przez Agenta Kalkulacyjnego na podstawie stawek offer podanych przez Uczestników Fixingu dla celów ustalenia  Fixingu w danym Dniu Roboczym jako:

a) średnia arytmetyczna pozostałych po odrzuceniu dwóch najniższych i dwóch najwyższych stawek offer, w przypadku gdy zgłoszono nie mniej niż 10 stawek offer,

b) średnia arytmetyczna pozostałych po odrzuceniu jednej najniższej i jednej najwyższej stawki offer, w przypadku gdy zgłoszono 8 lub 9 stawek offer,

c) średnia arytmetyczna w przypadku zgłoszenia 6 lub 7 stawek offer,

d) w przypadku zgłoszenia 5 lub mniej stawek offer, stawka WIBOR na dany termin nie jest kalkulowana.

4.9 Stawki WIBID  i WIBOR ustalone na Fixingu w danym Dniu Roboczym są publikowane w serwisie informacyjnym Agenta Kalkulacyjnego w tym samym dniu w ciągu pierwszych pięciu minut po ustaleniu Fixingu z podaniem liczby Uczestników Fixingu, których  kwotowania zostały wykorzystanie do kalkulacji stawek WIBID i WIBOR na dany termin.

4.10 Minimalna liczba Uczestników Fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR to  6 Uczestników Fixingu.

5. Obowiązek zawierania transakcji.

5.1 Uczestnik Fixingu zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań aby zapewnić funkcjonowanie połączeń w systemach transakcyjnych wykorzystywanych przez Uczestnika Fixingu lub jego połączeń telefonicznych, tak aby umożliwić innym Uczestnikom Fixingu:

a) kontaktowanie się z danym Uczestnikiem Fixingu na jego kody dealingowe  lub  numery telefonów, o których mowa w punkcie 6.5, oraz

b) przyjęcie lub udzielenie Depozytów na terminy zapadalności określone w punkcie 4.1 Regulaminu z danym Uczestnikiem Fixingu w ciągu pierwszych piętnastu minut po opublikowaniu stawek WIBID i WIBOR przez Agenta Kalkulacyjnego stosownie do punktu 4.9 Regulaminu.

5.2 Każdy Uczestnik Fixingu ma obowiązek odpowiedzieć na zapytanie o Kwotowanie każdego innego Uczestnika Fixingu w przeciągu pierwszych piętnastu minut  po opublikowaniu stawek WIBID i WIBOR przez Agenta Kalkulacyjnego  podając   każdemu innemu Uczestnikowi Fixingu stawki bid i stawkę offer nie gorsze od tych, które Uczestnik Fixingu przekazał w celu ustalenia Fixingu w tym dniu.

5.3 Uczestnicy Fixingu są zwolnieni z obowiązku wskazanego w punkcie 5.2 Regulaminu w przypadku:

a) wyczerpania własnego limitu na Depozyty udzielone Uczestnikowi Fixingu zapytującemu o Kwotowanie (wówczas kwotuje się tylko stawkę bid, po której dany Uczestnik Fixingu gotów jest przyjąć depozyt złotowy),

b) publicznego ogłoszenia w środkach masowego przekazu, w okresie pierwszych piętnastu minut po Fixingu, informacji, która może mieć istotny wpływ na poziom stóp procentowych na krajowym rynku pieniężnym.

5.4 Kwotowanie, o którym mowa w punkcie 5.2 jest wiążące:

a) dla Depozytów na terminy O/N i T/N dla transakcji na kwotę 30 mln zł,

b) dla Depozytów na terminy SW, 2W, 1M i 3M dla transakcji na kwotę 20 mln zł,

c) dla Depozytów na termin 6M dla transakcji na kwotę  10 mln zł,

d) dla Depozytów na terminy 9M i 12M dla transakcji na kwotę 5 mln zł.

Dopuszcza się Kwotowanie oraz zawarcie transakcji z Kwotowania na kwoty niższe niż wskazane w punkcie 5.4 w przypadku, kiedy pozostały wolny limit na Uczestnika Fixingu jest niższy niż wymienione powyżej kwoty transakcji.

Dopuszcza się Kwotowanie oraz zawarcie transakcji z Kwotowania na kwoty wyższe niż wskazane powyżej, jeżeli obie strony na to się zgodzą.

5.5 W okresie pierwszych 15 minut po opublikowaniu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR  przez Agenta Kalkulacyjnego stosownie do punktu 4.9 Regulaminu każdy z Uczestników Fixingu jest uprawniony w oparciu o Kwotowanie danego Uczestnika Fixingu do zawarcia maksymalnie do dwóch transakcji z tym Uczestnikiem Fixingu na wybrane przez siebie dwa różne terminy. Zawarcie transakcji z jednym Uczestnikiem Fixingu nie zwalnia tego Uczestnika Fixingu z obowiązku Kwotowania i zawierania transakcji z innymi Uczestnikami Fixingu na zasadach wskazanych powyżej.

6. Inne obowiązki Uczestnika Fixingu

6.1 W przypadku:

a) braku uczestnictwa  w Fixingu lub

b) przekazania Agentowi Kalkulacyjnemu niekompletnych Kwotowań wymaganych zgodnie z punktem 4.1 oraz 4.4 oraz 4.6 Regulaminu

c) niewywiązania się z obowiązków wskazanych w punkcie 5.2 oraz 5.5 Regulaminu

Uczestnik Fixingu zobowiązany jest przesłać Organizatorowi w formie elektronicznej wyjaśnienie przyczyn braku udziału, przekazania niekompletnych Kwotowań lub niewywiązania się z ww. obowiązków najpóźniej w trzecim Dniu Roboczym przypadającym po tym dniu Fixingu.

6.2 Uczestnik Fixingu jest zobowiązany do przesłania Organizatorowi do dnia  31 maja oraz 30 listopada każdego roku kalendarzowego, wypełnionej ankiety (Załącznik nr 5 do Regulamin Fixingu Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR – Wzór ankiety) pozwalającej ustalić, czy posiadane przez niego odpowiednio na dzień 01 maja i dzień 01 listopada limity na Depozyty udzielone innym Uczestnikom Fixingu lub Kandydatom  na Uczestników są co najmniej równe Limitom Minimalnym określonym przez Organizatora w Załącznik nr 4 do Regulaminu Fixingu Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR – wysokość Limitów Minimalnych.

6.3 W przypadku, gdy Uczestnik Fixingu podejmie decyzję o likwidacji lub zmniejszeniu limitów ustanowionych dla innych  Uczestników  Fixingu, zaś skutkiem tej decyzji będzie wystąpienie sytuacji, w której liczba Uczestników Fixingów objętych Limitami Minimalnymi  ustanowionymi przez tego Uczestnika Fixingu (wyłączając tego Uczestnika Fixingu) spadnie poniżej liczby 2/3 Uczestników Fixingu, obowiązkiem takiego Uczestnika Fixingu  jest natychmiastowe przesłanie Organizatorowi pisemnej informacji o podjęciu takiej decyzji.

6.4 Niezależnie od cyklicznej ankiety (punkt 6.2 Regulaminu) Uczestnik Fixingu ma obowiązek na wniosek  Organizatora przesłać wypełnioną ankietę pozwalającą ustalić, czy posiadane przez niego limity na Depozyty złotowe udzielone innym Uczestnikom Fixingu lub Kandydatom  na Uczestników są co najmniej równe Limitom Minimalnym określonym przez Organizatora.

6.5 Uczestnicy Fixingu są zobowiązani do przekazywania Agentowi Kalkulacyjnemu swoich aktualnych numerów telefonicznych oraz kodów dealingowych w systemie Agenta Kalkulacyjnego stosowanych do komunikowania się i zawierania transakcji depozytowych z innymi Uczestnikami Fixingu. Ponadto Uczestnicy Fixingu są zobowiązani do przekazywania Agentowi Kalkulacyjnemu swoich aktualnych numerów telefonicznych, adresów email oraz kodów dealingowych w systemie Agenta Kalkulacyjnego stosowanych do komunikacji z Agentem Kalkulacyjnym.

6.6. W przypadku, gdy przekazane przez Uczestnika Fixingu Kwotowanie budzi wątpliwość Organizatora, w szczególności znacząco odbiega od poziomów rynkowych lub Kwotowań przekazanych przez innych Uczestników Fixingu, Organizator zastrzega sobie prawo do zapytania Uczestnika Fixingu o wyjaśnienie przyczyny poziomu Kwotowań przekazanych dla celów ustalenia Fixingu. Uczestnik Fixingu ma obowiązek odpowiedzieć na takie zapytanie najpóźniej w trzecim Dniu Roboczym przypadającym po otrzymaniu pytania od Organizatora.

6.7 Uczestnicy Fixingu  są zobowiązani do przeprowadzenia cyklicznego, nie rzadziej niż raz na dwa lata audytu wewnętrznego procesu Kwotowania stawek referencyjnych WIBID i WIBOR.

6.8 Uczestnicy Fixingu są zobowiązani do zgłaszania wszelkich zauważonych nieprawidłowości dotyczących Fixingu, Uczestników Fixingu oraz Agenta Kalkulacyjnego do Komisji do spraw profesjonalizmu przy ACI Polska, która dokona analizy nieprawidłowości i przekaże ocenę wraz z ewentualnymi wnioskami co do dalszego postępowania Organizatorowi

6.9 Uczestnik Fixingu ma obowiązek ustanowienia odpowiednich procedur wewnętrznych regulujących proces przekazywania danych dla celów ustalenia Fixingu, obejmujących: ład korporacyjny, zasady minimalizowania i zarządzania konfliktem interesów, systemy IT, szkolenia pracowników, przechowywanie danych, compliance, kontrolę wewnętrzną, audyt i procedury dyscyplinarne, włącznie z zarządzaniem skargami i proces eskalacji. W szczególności:

a) procedury powinny wskazywać jednostki zaangażowane w proces Fixingu oraz osoby nadzorujące te jednostki,

b) procedury powinny zapewnić, że w procesie Fixingu będą zaangażowani pracownicy banku o odpowiednim doświadczeniu rynkowym,

c) procedury kontroli wewnętrznej powinny określać rolę jednostki audytu i compliance w procesach związanych z Fixingiem, zapewniać wysoką jakość kwotowanych stawek w szczególności pod kątem ich poprawności i rynkowości, zapewniać kontrolę „dwóch par oczu”, przestrzeganie ustalonych zasad na wszystkich szczeblach organizacyjnych Uczestnika Fixingu,

d) procedury powinny określać zakres odpowiedzialności służbowej pracownika w odniesieniu do procesów związanych z Fixingiem,

e) procedury zarządzania konfliktem interesów powinny określać zasady przepływu informacji mogących mieć wpływ na Kwotowania przekazywane do ustalenia stawek referencyjnych, zasady ochrony przed wywieraniem wpływu na osoby odpowiedzialne za przekazywanie Kwotowań do Fixingu, zasady wynagradzania pracowników przekazujących Kwotowania w zakresie potencjalnego wpływu przekazywanych stawek referencyjnych na elementy ich pakietu wynagrodzeniowego,

f) procedury przechowywania danych powinny zapewniać przechowywanie (przez okres minimum 5 lat) wszystkich istotnych danych związanych z procesem kwotowania stawek referencyjnych umożliwiających dokonywanie kontroli wszystkich istotnych aspektów procesu, włącznie z procesem back-testingu tj. wstecznej weryfikacji rynkowości/zasadności przekazanych Kwotowań,

g) procedury ciągłości działania powinny przewidywać działania na wypadek sytuacji awaryjnej związanej z przekazywaniem Kwotowań dla celów ustalenia stawek referencyjnych WIBID i WIBOR.

6.10 Uczestnik Fixingu jest zobowiązany do przechowywania przekazywanych przez siebie stawek na Fixing przez okres minimum 5 lat.

6.11 Uczestnik Fixingu zobowiązuje się do niekonsultowania i nieuzgadniania z innymi Uczestnikami Fixingu poziomu podawanych przez niego stawek przekazywanych w celu ustalenia  Fixing,  jak również parametrów danych branych pod uwagę przy Kwotowaniu Fixingu, o których mowa w punkcie 4.5.

7. Rezygnacja ze statusu Uczestnika Fixingu

7.1 Uczestnik Fixingu ma prawo rezygnacji z uczestniczenia w Fixingu. Rezygnacja ze statusu Uczestnika Fixingu następuje poprzez złożenie Organizatorowi pisemnego oświadczenia o wycofaniu deklaracji uczestniczenia w Fixingu podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji Uczestnika Fixingu wraz z podaniem przyczyny, z kopią do wiadomości Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego oraz Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

7.2 Z zastrzeżeniem punktu 7.4 Regulaminu, rezygnacja z uczestnictwa w Fixingu jest skuteczna po upływie 14 dni od dnia otrzymania przez Organizatora oświadczenia, o którym mowa w punkcie 7.1 Regulaminu.

7.3 Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o wycofaniu deklaracji uczestniczenia w Fixingu oraz przestrzegania Regulaminu Organizator jest zobowiązany powiadomić za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz dostępnych systemów informacyjnych (Reuters, PAP strony internetowej Organizatora pod adresem http://www.acipolska.pl) pozostałych Uczestników Fixingu oraz Agenta Kalkulacyjnego, o wycofaniu deklaracji przez Uczestnika Fixingu, podając datę utraty przez niego statusu Uczestnika Fixingu.

7.4 W przypadku, gdyby na skutek rezygnacji z uczestnictwa w Fixingu liczba Uczestników Fixingu spadła poniżej wymaganego minimum (zgodnie z punktem 4.10), wówczas Organizator poinformuje takiego Uczestnika Fixingu, że wycofanie deklaracji staje się skuteczne z chwilą nadania przez Organizatora statusu Uczestnika Fixingu innemu Uczestnikowi Fixingu tak, aby liczba Uczestników Fixingu była co najmniej równa wymaganemu minimum. W takim przypadku Uczestnik Fixingu jest zobowiązany uczestniczyć w Fixingu oraz przestrzegać postanowień Regulaminu do dnia, w którym Organizator poinformuje go, że liczba Uczestników Fixingu jest, co najmniej równa wymaganemu minimum, jednak nie dłużej niż przez 30 dni od dnia otrzymania przez Organizatora oświadczenia , o którym mowa w punkcie 7.1 Regulaminu.

7.5 Rezygnacja z uczestniczenia w Fixingu przez Uczestnika Fixingu nie pozbawia prawa uzyskania statusu Uczestnika Fixingu w przyszłości.

8. Naruszenia Regulaminu.

8.1 Niezależnie od uprawnień Organizatora wskazanych w Rozdziale 9, w przypadku stwierdzenia przez Organizatora naruszenia przez Uczestnika Fixingu postanowień Regulaminu, Organizator ma prawo upomnieć takiego Uczestnika Fixingu. Upomnienie winno być skierowane do Uczestnika Fixingu na piśmie oraz zawierać wskazanie postanowień Regulaminu, które zostały naruszone jak również okoliczności, w których doszło do naruszenia.

8.2 W przypadku stwierdzenia przez Organizatora powtarzających się naruszeń Regulaminu przez Uczestnika Fixingu, bądź też, gdy naruszenie Regulaminu, nawet jednokrotne, jest takiego charakteru i wagi, iż zdaniem Organizatora dalsze uczestnictwo w Fixingu przez naruszającego Uczestnika Fixingu zagraża funkcjonowaniu Fixingu, wówczas Organizator Fixingu może odebrać mu status Uczestnika Fixingu na zasadach określonych w Rozdziale 9. Przy czym przed odebraniem statusu Uczestnika Fixingu w wyniku jednokrotnego naruszenia Regulaminu, Organizator powinien zapoznać się również z rekomendacją Komisji do spraw Profesjonalizmu przy ACI Polska. Rekomendacja Komisji do spraw profesjonalizmu przy ACI Polska nie jest wiążąca.

8.3 Od upomnienia, o którym mowa w pkt 8.1 i 8.2 powyżej Uczestnikowi Fixingu przysługuje odwołanie do Rady WIBOR, przy czym do odwołania stosuje się odpowiednio pkt 9.3.

9. Odebranie statusu Uczestnika Fixingu

9.1 Organizator Fixingu ma prawo odebrać status Uczestnika Fixingu w przypadku jeśli:

a) więcej niż 2 razy w miesiącu dany Uczestnik Fixingu nie weźmie udziału w Fixingu, lub

b) Uczestnik Fixingu zgłosi, że posiadane przez niego limity na Depozyty udzielone innym Uczestników są poniżej Limitów Minimalnych  zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Regulaminu – Wysokość Limitów Minimalnych), lub

c) z zastrzeżeniem postanowień litery f) poniżej, Uczestnik Fixingu naruszy jakiekolwiek postanowienie Regulaminu i pomimo otrzymania stosownego upomnienia, w ciągu 90 dni ponownie naruszy jakiekolwiek postanowienie Regulaminu, lub

d) dealer reprezentujący Uczestnika Fixingu narusza przepisy prawa, zasady międzynarodowego kodeksu postępowania The Model Code ACI The Financial Markets Association , praktyki rynkowej lub Kodeksu Wzorcowego ACI Polska, lub

e) Uczestnik Fixingu w sposób powtarzający się narusza postanowienia Regulaminu, lub

f) Uczestnik Fixingu nawet jednokrotnie naruszy postanowienia Regulaminu, a zdaniem Organizatora naruszenie to jest takiego charakteru i wagi, iż dalsze uczestnictwo w Fixingu przez naruszającego Uczestnika Fixingu zagraża funkcjonowaniu Fixingu, lub

g) w wyniku weryfikacji Uczestników Fixingu na polskim rynku pieniężnym, o której mowa w Rozdziale 3 okaże się, że dany Uczestnik Fixingu nie spełnia żadnego z kryteriów określonych w punkcie 3.2 oraz nie spełnia wszystkich kryteriów wskazanych w punkcie 3.3 Regulaminu.

h) w wyniku analizy ankiet, o których mowa w punkcie 6.3 i 6.4 Organizator stwierdzi, że co najmniej 1/3 Uczestników Fixingu nie posiada Limitów Minimalnych na danego Uczestnika Fixingu.

9.2 W przypadku podjęcia decyzji o odebraniu statusu Uczestnika Fixingu Organizator niezwłocznie informuje pisemnie o tym fakcie Uczestnika Fixingu, którego to dotyczy, podając przyczynę leżącą u podstaw tej decyzji.

9.3 Od decyzji Organizatora o odebraniu statusu Uczestnika Fixing stawki referencyjnej  podjętej o w oparciu o punkty 9.1 d i/lub f Regulaminu przysługuje Uczestnikowi Fixingu odwołanie do Rady WIBOR. Odwołanie wraz z uzasadnieniem powinno zostać złożone do Rady WIBOR w przeciągu 3 dni od otrzymania decyzji Organizatora. Rada WIBOR przesyła w przeciągu 7 dni od otrzymania odwołania swoje stanowisko Organizatorowi. Organizator po zapoznaniu się z stanowiskiem Rady WIBOR podejmuje ostateczną decyzję. Organizator przy podejmowaniu ostatecznej decyzji nie jest związany stanowiskiem Rady WIBOR.

9.4 Odebranie statusu Uczestnika Fixingu staje się skuteczne z dniem określonym w pisemnym zawiadomieniu albo (w przypadku złożenia odwołania do Rady WIBOR) z dniem  ostatecznej decyzji przesłanej przez Organizatora Uczestnikowi Fixingu, którego decyzja dotyczy. Jeśli takie zawiadomienie albo decyzja nie wskazuje terminu wygaśnięcia uprawnień do uczestniczenia w Fixingu decyzja Organizatora wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia wystosowania zawiadomienia albo ostatecznej decyzji.

9.5 Organizator jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania w formie pisemnej Agenta Kalkulacyjnego, pozostałych Uczestników Fixingu, Radę WIBOR oraz Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego i Prezesa Narodowego Banku Polskiego o podjęciu decyzji w sprawie odebrania statusu Uczestnika Fixingu podając termin wygaśnięcia uprawnień do uczestniczenia w Fixingu Uczestnika Fixingu, którego decyzja dotyczy, oraz powód wykluczenia.

9.6 Odebranie statusu Uczestnika Fixingu nie pozbawia możliwości uzyskania statusu Uczestnika Fixingu w przyszłości.

10. Obowiązki Agenta Kalkulacyjnego

10.1 Organizator Fixingu wyznacza Agenta Kalkulacyjnego odpowiedzialnego za przeprowadzanie Fixingu zgodnie z Regulaminem. Wyznaczenie odbywa się w drodze zawarcia przez Organizatora Fixingu umowy z podmiotem pełniącym funkcję Agenta Kalkulacyjnego.

10.2 Organizator obowiązany jest poinformować Uczestników Fixingu o dokonanym wyborze Agenta Kalkulacyjnego, bądź jego zmianie na co najmniej 60 dni przed rozpoczęciem pełnienia przez nowego Agenta Kalkulacyjnego jego funkcji.

10.3 Agent Kalkulacyjny jest zobowiązany do:

a) organizacji procesu przekazywania przez Uczestników Fixingu ich stawek dla celów ustalenia Fixingu (zgodnie z umową podpisaną z Organizatorem),

b) dokonywania obliczeń stawek referencyjnych WIBID i WIBOR zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,

c) bezzwłocznego podawania do publicznej wiadomości (nie później niż w ciągu pierwszych pięciu minut po Fixingu) wszystkich stawek referencyjnych obliczonych podczas Fixingu oraz Kwotowań przesłanych dla celów ustalenia Fixingu przez wszystkich Uczestników Fixingu,

d) przekazywania ustalonym z Organizatorem dystrybutorom danych wyników Fixingu na przyjętych zasadach obowiązujących przy cytowaniu źródła informacji (zgodnie z umową podpisaną z Organizatorem),

e) udostępnienia Uczestnikom Fixingu aktualnej informacji o numerach telefonicznych oraz kodach dealingowych w systemie Agenta Kalkulacyjnego stosowanych przez poszczególnych Uczestników Fixingu do komunikowania się i zawierania transakcji z innymi Uczestnikami Fixingu,

f) bezzwłocznego pisemnego informowania Organizatora o naruszeniu przez Uczestnika Fixingu postanowień punktu 4.1lub 4.6 Regulaminu.

10.4 Agent Kalkulacyjny ma prawo do zgłaszania Organizatorowi uwag i wniosków w sprawie funkcjonowania Fixingu.

10.5 Agent Kalkulacyjny ma obowiązek poddać się cyklicznemu audytorowi Organizatora na zasadach opisanych w  umowie  podpisanej z Organizatorem.

10.6 Organizator jest zobowiązany przeprowadzać audyt u Agenta Kalkulacyjnego nie rzadziej niż raz na dwa lata.

10.7 Agent Kalkulacyjny zobowiązany jest przekazywać Organizatorowi dzienne Kwotowania przekazane przez Uczestników Fixingu dla celów ustalenia Fixingu jak również stawki referencyjne WIBID i WIBOR ustalone w danym dniu, które Organizator jest zobowiązany przechowywać niezależnie od Uczestników Fixingu przez okres 5 lat.

10.8 Rada WIBOR zatwierdza zmiany, wypowiedzenie i zawarcie nowej umowy z Agentem Kalkulacyjnym w odniesieniu do kwestii związanych z Fixingiem stawek referencyjnych WIBID i WIBOR oraz zatwierdza zasady przeprowadzania audytów u Agenta Kalkulacyjnego w zakresie dotyczącym zasad funkcjonowania procesu Fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR.

11. Zmiana okoliczności, zdarzenia nadzwyczajne

11.1 Fixing stawki WIBID i WIBOR  na dany termin nie jest dokonywany, jeśli dla celów ustalenia Fixingu  zgłoszono mniej niż 6  kompletnych Kwotowań zgodnie z punktami  4,7 i 4.8 oraz 4.10.

11.2 W przypadku wystąpienia, w ocenie Organizatora, sytuacji niedostatecznej płynności polskiego rynku pieniężnego, lub innych nadzwyczajnych okoliczności Organizator może okresowo zwiększyć, określoną w punkcie 4.6  dopuszczalną różnicę między stawkami bid i offer na dany termin (spread).

11.3 W przypadku, o którym mowa w punkcie 11.2 Regulaminu Organizator ma obowiązek poinformowania Uczestników Fixingu i Agenta Kalkulacyjnego o podjętej decyzji przed dniem jej wejścia w życie, za pomocą powszechnie uznanych systemów informacyjnych  oraz  strony internetowej Organizatora.

11.4 O ile z przyczyn nie wymienionych w punkcie 11.1 Regulaminu nie będzie możliwe obliczenie i podanie do publicznej wiadomości stawek referencyjnych zgodnie z postanowieniami Rozdziału 4 Regulaminu, wówczas godzina Fixingu może ulec przesunięciu, najpóźniej na godzinę 15:00 ("przesunięcie"). Agent Kalkulacyjny obowiązany jest niezwłocznie, nie później niż do godziny 11:05 w dniu, w którym wystąpi przesunięcie, poinformować Organizatora i Uczestników Fixingu o przesunięciu oraz podać do publicznej wiadomości informację o przyczynach przesunięcia oraz godzinie przeprowadzenia Fixingu w danym dniu.

11.5 W przypadku, gdy zgodnie z punktem 11.4 nie będzie możliwe obliczenie i podanie do publicznej wiadomości Fixingu dla danej stawki referencyjnej zgodnie z postanowieniami Rozdziału 4 Regulaminu do godziny 15:00, uznaje się, że Fixing dla tej stawki w danym dniu nie został przeprowadzony.

11.6 W przypadku wystąpienia lub znacznego prawdopodobieństwa wystąpienia sytuacji opisanej w punkcie 11.1 oraz 11.5 Organizator niezwłocznie informuje Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, oraz Radę WIBOR o wystąpieniu sytuacji kryzysowej, po czym   zwołuje  nadzwyczajne posiedzenie Rady WIBOR w celu wypracowania rozwiązań pozwalających przywrócić kwotowania stawek referencyjnych WIBID i WIBOR. Nadzwyczajne posiedzenie powinno odbyć się w następnym dniu roboczym po wniosku Organizatora w każdym przypadku jednak nie później niż trzeciego dnia roboczego po zaistniałej sytuacji. W przypadku braku możliwości osobistego dotarcia wszystkich członków na nadzwyczajne posiedzenie dopuszcza się udział i głosowanie członków za pośrednictwem nowoczesnych środków komunikacji elektronicznej (telekonferencja, wideokonferencja). W przypadku nadzwyczajnego posiedzenia Rady WIBOR decyzje podejmowane są większością uczestniczących osób, przy czym na zaproponowane i głosowane rozwiązania musi się zgodzić 2 członków przedstawicieli  Organizatora.

11.7 W sytuacji, kiedy Agent Kalkulacyjny dokonał kalkulacji Fixingu, ale z przyczyn technicznych nie może opublikować stawek w swoich systemach informacyjnych, Agent Kalkulacyjny przekaże Organizatorowi w/w stawki faxem, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie (linią z systemem rejestracji rozmów). Organizator dołoży wszelkich starań, aby niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzonych przez Agenta Kalkulacyjnego stawek opublikować  je na swojej stronie http://www.acipolska.pl.

12. Zwolnienie z odpowiedzialności

12.1 Organizator oraz Agent Kalkulacyjny nie ponoszą odpowiedzialności  za jakiekolwiek straty lub szkody osób trzecich powstałe w wyniku zastosowania stawek referencyjnych WIBID i WIBOR.

12.2 Organizator i Agent Kalkulacyjny nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody osób trzecich powstałe w wyniku nie opublikowania stawek referencyjnych WIBID i WIBOR  stosownie do postanowień Regulaminu, ani za zmiany sposobu ich ustalania, wyliczania bądź publikacji, ani też za żadne inne straty lub szkody powstałe lub mogące powstać w sposób bezpośredni lub pośredni w związku ze stosowaniem, odwoływaniem się lub powoływaniem się na stawki referencyjne WIBID i WIBOR.

13. Postanowienia końcowe

13.1 Organizator, członkowie Rady WIBOR oraz wszelkie inne osoby działające w imieniu i na rzecz Organizatora są zobowiązani do zachowania bezwzględnej poufności informacji uzyskanych od Uczestników Fixingu  oraz Kandydatów na Uczestników, w szczególności  na temat ich wzajemnych limitów transakcyjnych. Wymóg bezwzględnej poufności nie obowiązuje Organizatora względem przedstawicieli Rady WIBOR.

13.2 Wymóg bezwzględnej poufności względem Komisji Nadzoru Finansowego oraz Narodowego Banku Polskiego może być zniesiony każdorazowo na prośbę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego lub Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

13.3 Wszelkie zmiany Regulaminu będą dokonywane:

a) na wniosek Organizatora po uzyskaniu zgody co najmniej połowy Uczestników Fixingu ,

b) na wniosek Rady WIBOR, po akceptacji Organizatora i co najmniej połowy Uczestników Fixingu,

c) na wniosek  Uczestnika Fixingu po akceptacji Organizatora i co najmniej połowy Uczestników Fixingu.

Ostateczna decyzja odnośnie zmian Regulaminu jest podejmowana przez Organizatora i przedstawiana Radzie WIBOR do zatwierdzenia. W przypadku gdyby Rada WIBOR odrzuciła zmiany Regulaminu przedstawione przez Organizatora, Organizator ponownie musi uzyskać zgodę tym razem 3/4 Uczestników Fixingu. Tak zaakceptowanych zmian Rada WIBOR nie może odrzucić. Zmieniony i zatwierdzony przez Radę WIBOR Regulamin jest przesyłany wszystkim Uczestnikom Fixingu oraz Agentowi Kalkulacyjnemu wraz ze stosownym zawiadomieniem.

13.4 Przed podjęciem decyzji, o której mowa w pkt 13.3 Organizator ma obowiązek przeprowadzenia analizy i konsultacji z Uczestnikami Fixingu. W przypadku kiedy zmiany proponowane przez Radę WIBOR lub Uczestnika Fixingu nie zyskają zgody co najmniej połowy Uczestników Fixingu, Organizator nie przedstawi Radzie WIBOR takich zmian do zatwierdzenia.

13.5 Organizator kierując się dbałością o jakość Fixingu może odrzucić propozycję zmian zgłoszoną przez Uczestnika Fixingu lub Radę WIBOR. W takim przypadku Organizator przesyła Uczestnikowi Fixingu oraz Radzie WIBOR decyzję wraz z uzasadnieniem.

13.6 Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu wskazanym w zawiadomieniu przesłanym każdemu Uczestnikowi Fixingu, nie wcześniej jednak niż po upływie 60 dni od dnia doręczenia zmienionego Regulaminu.

13.7 W przypadku akceptacji zmian Regulaminu Uczestnik Fixingu zobowiązany jest do podpisania i przesłania na adres Organizatora podpisanej deklaracji zgodnej z Załącznikiem nr 2 do Regulamin Fixingu Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR – Deklaracja w terminie nie później niż 30 dni od dnia doręczenia zmienionego Regulaminu.

13.8 W przypadku braku akceptacji zmiany Regulaminu, każdy z Uczestników Fixingu, nie później niż na 30 dni od dnia doręczenia zmienionego Regulaminu obowiązany jest przesłać Organizatorowi oświadczenie o odmowie akceptacji zmian. W innym przypadku uznaje się, iż zmiany zostały zaakceptowane w brzmieniu proponowanym przez Organizatora.

13.9 Jeśli w terminie wskazanym w punkcie 13.8 Organizator otrzyma od Uczestnika Fixingu oświadczenie o odmowie akceptacji zmian oznacza to wycofanie przez niego deklaracji uczestnictwa w Fixingu oraz przestrzegania Regulaminu, jak również utratę statusu Uczestnika Fixingu z dniem wejścia w życie zmian. Organizator jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie, Agenta Kalkulacyjnego, Radę WIBOR oraz pozostałych Uczestników Fixingu za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz dostępnych systemów informacyjnych (Reuters, strony internetowej Organizatora http://www.acipolska.pl).

13.10 Jeśli na skutek przekazania przez Uczestnika Fixingu lub Uczestników Fixingu, zgodnie z postanowieniem punktu 13.8 Regulaminu, odmowy akceptacji zmian Regulaminu liczba Uczestników Fixingu  byłaby mniejsza niż jest to wymagane Regulaminem, wówczas takie zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą nadania przez Organizatora statusu Uczestnika Fixingu Kandydatowi na Uczestnika, tak, aby liczba Uczestników Fixingu biorących udział w Fixingu na zasadach określonych w zmienionym Regulaminie była co najmniej równa wymaganemu minimum zgodnie z punktem 4.10.

13.11 Organizator jest zobowiązany niezwłocznie przekazywać Radzie WIBOR informacje dotyczące istotnych zdarzeń związanych z Fixingiem.

13.12 Organizator zobowiązany jest przekazywać Radzie WIBOR raz na miesiąc w formie raportu informację zbiorczą w zakresie nieprzestrzegania Regulaminu, dostrzeżonych nieprawidłowościach w Fixingu, otrzymanych skarg i wniosków lub innych istotnych zdarzeń dotyczących Fixingu (comiesięczny raport).

13.13 Organizator zobowiązany jest przygotować i przedstawić Radzie WIBOR raz do roku nie później niż do dnia 31 marca roku następnego raport podsumowujący funkcjonowanie Fixingu w roku poprzednim, który w szczególności powinien zawierać:

a) zagregowaną analizę  na temat  Limitów Minimalnych pomiędzy Uczestnikami Fixingu w oparciu o  otrzymane od Uczestników Fixingu ankiety (Załącznik nr 5 do Regulamin Fixingu Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR– wzór ankiety),

b) informację o zgłoszeniach dotyczących nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu oraz

c) propozycje zmian do Regulaminu, zgłoszone przez Uczestników Fixingu lub inne banki krajowe, oddziały banków zagranicznych lub oddziały instytucji kredytowych, działające na podstawie Prawa Bankowego ( w tym również niezaakceptowane przez Organizatora)

13.14 Korespondencja pomiędzy Organizatorem, Uczestnikami Fixingu, Radą WIBOR, Komisją do spraw Profesjonalizmu przy ACI Polska, Przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego, Prezesem Narodowego Banku Polskiego powinna mieć formą pisemną, przy czym w sprawach bieżących (z wyjątkiem wzorów załączników, które powinny być dostarczone również w formie papierowej na adres korespondencyjny) i mniejszej wagi dopuszcza się korespondencję za pośrednictwem poczty elektronicznej.  Dla Organizatora adresem właściwym jest adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., dla Komisji do spraw profesjonalizmu adresem właściwym jest Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

13.15 Z dniem 30 czerwca  2013 roku r. traci ważność Regulamin Fixingu stawek referencyjnych Wibor i Wibid z dnia 1 lutego 2004 r.

13.16 Regulamin Fixing stawek referencyjnych WIBID i WIBOR wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2013  r.

___________________________________________________________________________


Załącznik numer  1 do Regulaminu Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR – Zaproszenie do Fixingu Stawek Referencyjnych

…………………………

(miejscowość, data)

Zarząd Stowarzyszenia

Rynków Finansowych  ACI Polska

Ul. Wilcza 31 lok 1A

00-544 Warszawa

Prezes ...................

Z A P R O S Z E N I E

………………….……………………………..………………….……………………………

(nazwa banku krajowego/ oddziału banku zagranicznego/

oddziału instytucji kredytowej)

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z informacją otrzymaną od Narodowego Banku Polskiego  i/lub Komisji Nadzoru Finansowego Państwa instytucja należy do grona instytucji, które zgodnie Regulaminem mogą uzyskać zaproszenie do Fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR.

W imieniu Stowarzyszenia ACI POLSKA, zapraszamy Państwa instytucję do uczestnictwa w Fixingu, z dniem _____________. Prosimy o przysłanie wypełnionej deklaracji (będącej załącznikiem numer 2 do Regulaminu Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR – Deklaracja oraz wypełnionej ankiety będącej załącznikiem numer 5 do w/w Regulaminu - Wzór ankiety

W przypadku odmowy uczestnictwa prosimy o przysłanie pisemnego uzasadnienia.

………………………………………

podpisy zgodnie z reprezentacją Stowarzyszenia

Do wiadomości: Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego oraz Prezes Narodowego Banku Polskiego i Rada WIBOR

Załącznik : Załącznik nr 2 do Regulamin Fixingu Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR – Deklaracja oraz

Załącznik nr 3 do Regulamin Fixingu Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR – Wysokość Limitów Minimalnych

Załącznik nr 5 do Regulamin Fixingu Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR – Wzór ankiety


Załącznik nr 2 do Regulamin Fixingu Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR - Deklaracja

………………………

(miejscowość, data)

Zarząd Stowarzyszenia

Rynków Finansowych  ACI Polska

Ul. Wilcza 31 lok 1A

00-544 Warszawa

DEKLARACJA

………………….……………………………..………………….……………………………

(nazwa banku krajowego/oddziału banku zagranicznego/

oddziału instytucji kredytowej)

niniejszym zobowiązuje się do uczestniczenia w Fixingu Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR jak zdefiniowano to pojęcie w Regulaminie Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR , obowiązującym od dnia 01 lipca 2013 roku oraz zobowiązuję się do przestrzegania w/w Regulaminu.

Niniejszym upoważniam Uczestników Fixingu oraz Kandydatów na Uczestników do przekazywania Organizatorowi, w trybie i na zasadach określonych w/w Regulaminie, informacji pozwalających ustalić czy posiadane przez nich limity na Depozyty udzielone nam są co najmniej równe Limitom Minimalnym określonym przez Organizatora. Jednocześnie oświadczam , że reprezentowana przeze nas  instytucja w procesie ustalania limitów na transakcje depozytowe udzielone innym Uczestnikom Fixingu uwzględnia ocenę BION nadaną przez UKNF (o ile UKNF udostępni wszystkim Uczestnikom Fixingu ocenę nadzorczą BION innych Uczestników  Fixingu i zdejmie w odniesieniu do niej klauzulę poufności).

Przyjmuje do wiadomości i zgadzam się, że o fakcie podpisania niniejszej deklaracji zostanie poinformowany Agent Kalkulacyjny.

………………………………………

………………………………………

(podpisy zgodnie z reprezentacją i pieczęć firmowa)

Do wiadomości: Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego oraz Prezes Narodowego Banku Polskiego oraz Rada WIBOR

Załącznik: Załącznik nr 4 do Regulamin Fixingu Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR– wypełniona  ankieta


Załącznik numer  3 do Regulaminu Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR – Potwierdzenie nadana statusu Uczestnika Fixingu Stawek Referencyjnych

………………………………

(miejscowość, data)

Zarząd Stowarzyszenia

Rynków Finansowych  ACI Polska

Ul. Wilcza 31 lok 1A

00-544 Warszawa

Uczestnik zaproszony przez ACI

POTWIERDZENIE

Zarząd ACI Polska uprzejmie potwierdza, fakt otrzymania deklaracji przystąpienia  do Fixingu od:

………………….……………………………..………………….……………………………

(nazwa banku krajowego/oddziału banku zagranicznego/

oddziału instytucji kredytowej)

Zarząd ACI Polska potwierdza również,  fakt spełniania przez w/w instytucję wymogów określonych w Rozdziale 3 Regulaminu Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, a w szczególności potwierdza spełnienie wymogu   posiadania  limitów  kredytowych na określoną w Regulaminie  liczbę Uczestników Fixingu. (Załącznik nr 4 do Regulamin Fixingu Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR – wysokość Limitów Minimalnych punkt 2)

W związku z powyższym w imieniu Zarządu Stowarzyszenia ACI Polska potwierdza nadanie statusu Uczestnika Fixingu dla Państwa Instytucji.

Jednocześnie informujemy, że dzień ___________   będzie pierwszym dniem, w którym przekazane przez Państwa  instytucję stawki będą brane pod uwagę przez Agenta Kalkulacyjnego do kalkulacji stawek referencyjnych WIBID i WIBOR .

………………………………………

(podpisy zgodnie z reprezentacją Stowarzyszenia)

Do wiadomości: pozostali Uczestnicy Fixingu Stawek referencyjnych WIBID i WIBOR, Agent Kalkulacyjny, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego oraz Prezes Narodowego Banku Polskiego Rada WIBOR


Załącznik nr 4 do Regulamin Fixingu Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR   – wysokość Limitów Minimalnych

1. Wysokość Limitu Minimalnego ustalonego przez każdego Uczestnika Fixingu na depozyty złotowe udzielone innemu Uczestnikowi Fixingu  dla poszczególnych terminów  wynosi:

a) dla depozytów na terminy O/N i T/N 60 mln zł,
b) dla depozytów na terminy SW, 2W, 1M i 3M  60
mln zł,
c) dla depozytów na termin 6M 30 mln zł,
d) dla depozytów na terminy 9M i 12M 5 mln zł .

2. Uczestnik Fixingu spełnia wymogi posiadania Limitów Minimalnych na pozostałych Uczestników Fixingu w sytuacji gdy posiada limity kredytowe na 2/3 pozostałych Uczestników Fixingu zgodnych z Limitami Minimalnymi

3. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że więcej  niż 1/3 Uczestników Fixingu nie posiada Limitów Minimalnych  na danego Uczestnika Fixingu  Organizator  informuje  Radę WIBOR o zaistniałej sytuacji.

Zmiana powyższych Limitów Minimalnych może być jedynie dokonana w drodze zmiany Regulaminu zgodnie z Rozdziałem 13 Regulaminu.


Załącznik nr 5 do Regulamin Fixingu Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR– Wzór ankiety

Warszawa, dnia_______________

Zarząd Stowarzyszenia

Rynków Finansowych  ACI Polska

Ul. Wilcza 31 lok 1A

0-544 Warszawa

_____________________________________________________________

(nazwa banku krajowego /oddziału banku zagranicznego/oddziału instytucji kredytowej)

Stan limitów na dzień__________________________

LP

w kolejności alfabetycznej

O/N

T/N

SW

2W

1M

3M

6M

9M

1Y

1

Uczestnik Fixingu

tak/nie*

tak/nie*

tak/nie*

tak/nie*

tak/nie*

tak/nie*

tak/nie*

tak/nie*

tak/nie*

2

Uczestnik Fixingu

tak/nie*

tak/nie*

tak/nie*

tak/nie*

tak/nie*

tak/nie*

tak/nie*

tak/nie*

tak/nie*

3

Uczestnik Fixingu

tak/nie*

tak/nie*

tak/nie*

tak/nie*

tak/nie*

tak/nie*

tak/nie*

tak/nie*

tak/nie*

4

Uczestnik Fixingu

tak/nie*

tak/nie*

tak/nie*

tak/nie*

tak/nie*

tak/nie*

tak/nie*

tak/nie*

tak/nie*

5

Uczestnik Fixingu

tak/nie*

tak/nie*

tak/nie*

tak/nie*

tak/nie*

tak/nie*

tak/nie*

tak/nie*

tak/nie*

6

Uczestnik Fixingu

tak/nie*

tak/nie*

tak/nie*

tak/nie*

tak/nie*

tak/nie*

tak/nie*

tak/nie*

tak/nie*

7

Uczestnik Fixingu

tak/nie*

tak/nie*

tak/nie*

tak/nie*

tak/nie*

tak/nie*

tak/nie*

tak/nie*

tak/nie*

8

Uczestnik Fixingu

tak/nie*

tak/nie*

tak/nie*

tak/nie*

tak/nie*

tak/nie*

tak/nie*

tak/nie*

tak/nie*

9

Uczestnik Fixingu

tak/nie*

tak/nie*

tak/nie*

tak/nie*

tak/nie*

tak/nie*

tak/nie*

tak/nie*

tak/nie*

10

Uczestnik Fixingu

tak/nie*

tak/nie*

tak/nie*

tak/nie*

tak/nie*

tak/nie*

tak/nie*

tak/nie*

tak/nie*

11

Uczestnik Fixingu

tak/nie*

tak/nie*

tak/nie*

tak/nie*

tak/nie*

tak/nie*

tak/nie*

tak/nie*

tak/nie*

12

Uczestnik Fixingu

tak/nie*

tak/nie*

tak/nie*

tak/nie*

tak/nie*

tak/nie*

tak/nie*

tak/nie*

tak/nie*

13

Uczestnik Fixingu

tak/nie*

tak/nie*

tak/nie*

tak/nie*

tak/nie*

tak/nie*

tak/nie*

tak/nie*

tak/nie*

(..)

Uczestnik Fixingu

tak/nie*

tak/nie*

tak/nie*

tak/nie*

tak/nie*

tak/nie*

tak/nie*

tak/nie*

tak/nie*

*niepotrzebne skreślić

Ankietę należy wypełnić w taki sposób, aby określić jednoznacznie posiadanie Limitów Minimalnych lub nie w danym terminie zapadalności  dla danego Uczestnika Fixingu przy założeniu braku zaangażowania w jakiekolwiek transakcje depozytowe.

……………………….……………                                     …………………….……………

(imię, nazwisko, stanowisko oraz czytelny podpis)                           (pieczęć firmowa)

Do wiadomości:  Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego


Załącznik nr 6  do Regulamin Fixingu Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR – Rada ds. Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR

Nadrzędnym celem Rady WIBOR powinno być dbanie o jakość i wiarygodność stawek referencyjnych WIBID/WIBOR.

1. Rada ds. Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, określana dalej jako „Rada”, składa się z 8 członków, powoływanych na okres kadencji  2 lat  legitymujących się stosowną wiedzą i doświadczeniem zawodowym w obszarze funkcjonowania rynku finansowego w Polsce. W skład Rady wchodzi:

a) 2 członków Stowarzyszenia Rynków Finansowych ACI Polska, w tym Prezes i 1 członek wskazany przez Zarząd spośród członków organów statutowych Stowarzyszenia, tj. Zarządu, Komisji ds. Profesjonalizmu lub Komisji Rewizyjnej, przy czym ACI ma prawo delegować 2 osoby, które mogą być związane stosunkiem pracy z Uczestnikami Fixingu,

b) 2 członków wskazanych przez Związek Banków Polskich

c) 1 członków wskazanych przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,

d) 1 członek wskazany przez Ministra Finansów RP

e) 1 członek wskazywany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

f) 1 członek wskazany przez KDPW_CCP

Liczba niezależnych członków Rady tj. niezwiązanych z Uczestnikami Fixingu (bankami krajowymi i oddziałami instytucji kredytowych) stosunkiem pracy lub innymi umowami mogącymi rodzić potencjalny konflikt interesów powinna być większa niż połowa ogólnej liczby członków Rady.

2. Celem zachowania ciągłości Rady instytucje wymienione w punktach 1 b do f powinny wskazać przed upływem końca kadencji Rady kolejnego członka Rady. Członkowie Rady wskazani przez ACI Polska są powoływani po Walnym Zgromadzeniu Członków ACI Polska.

3. Wskazani w punktach 1 a do  f niniejszego Załącznika Członkowie Rady powinni spełniać następujące wymogi:

a) posiadać odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,  w tym min. 5 letnie doświadczenie w pracy w instytucjach finansowych lub też odpowiedni dorobek naukowy z zakresu problematyki rynków finansowych

b) posiadać nieposzlakowaną reputację osobista oraz odpowiedni indywidualny autorytet merytoryczny i etyczny,

c) nie być związani z innymi podmiotami kalkulującymi stawki rynku bankowego na zasadach komercyjnych (w tym w szczególności:  stosunkiem pracy umowami lub innym stosunkiem o charakterze osobistym, bądź prawnym).

4. Rada ukonstytuuje się w miesiąc po wejście w życie niniejszego Regulaminu.

5. Członkowie Rady uchwalą wew. regulamin działania Rady, który zostanie opublikowany na stronie http://www.acipolska.pl/. Do czasu uchwalenia i upublicznienia regulaminu Rady, Rada powstrzyma się przed podejmowaniem decyzji mogących mieć wpływ na Fixing.

6. Regulamin Rady określi min:

a) zasady oraz termin publikacji komunikatów.

b) sposób doręczeń dla Rady.

c) formę przekazywanych dokumentów.

d) zasady zarządzania konfliktem interesów.

e) formalizowany tryb zwoływania posiedzeń Rady.

f) zasady komunikacji między Członkami Rady.

g) zasady przeprowadzania kontroli, o której mowa w pkt 15 lit. b.

h) częstotliwość posiedzeń Rady.

7. Członkowsko w radzie może być odpłatne. (Zasady wynagradzania zostaną określone w oddzielnym dokumencie po uzgodnieniu stanowisk UKNF, NBP, ZBP, Organizatora - ACI Polska i banków krajowych,  oddziałów banków zagranicznych lub oddziałów instytucji kredytowych )

8.  Rada wybiera Przewodniczącego Rady bezwzględną większością głosów przy obecności większości z łącznej liczby członków Rady

9. Rada wybiera Sekretarza Rady bezwzględną większością głosów przy obecności większości z łącznej liczby członków.

10. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu, Rada podejmuje decyzje w formie uchwał bezwzględną większością głosów przy obecności większej niż połowa ogólnej liczby członków. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady.

11. Posiedzenia Rady zwoływane są przez Przewodniczącego Rady w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał. W uzasadnionych przypadkach każdy członek Rady ma prawo wnioskować do Przewodniczącego o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady proponując termin odbycia posiedzenia oraz porządek obrad. W przypadku wniosku o nadzwyczajne, posiedzenie Rady zgłoszonego przez Organizatora Przewodniczący Rady ma obowiązek zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Rady.

12. Do zadań Rady należy sprawowanie kontroli nad funkcjonowaniem Fixingu, przestrzeganiem Regulaminu przez Uczestników Fixingu i Organizatora oraz czuwanie nad prawidłowością ustalania i publikowania stawek referencyjnych WIBID i WIBOR. Swoje kompetencje Rada wykonuje w oparciu o informacje otrzymane od Organizatora Fixingu, w tym dotyczące wszelkich nieprawidłowości oraz naruszeń Regulaminu przekazywane w formie comiesięcznego raportu.

13. W terminach ustalonych w regulaminie Rady Rada zapoznaje się z comiesięcznymi  raportami , o których mowa w pkt 12 i w wypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub innych istotnych zdarzeń wpływających na Fixing, sporządza własny pisemny raport, który następnie przekazuje niezwłocznie Prezesowi Stowarzyszenia Rynków Finansowych ACI Polska, Przewodniczącemu Komisji Nadzoru Finansowego, Prezesowi Narodowego Banku Polskiego oraz Prezesowi Związku Banków Polskich. Jeżeli Rada uzna to za stosowne raport, o którym mowa w zdaniu poprzednim może zawierać dodatkowo rekomendacje Rady skierowane do Organizatora dotyczące prawidłowości Fixingu i przestrzegania postanowień Regulaminu.

14. Ponadto w kompetencji Rady leży również zatwierdzanie otrzymanego od Organizatora, rocznego raportu podsumowującego funkcjonowanie Fixingu i przekazywanie go Przewodniczącemu Komisji Nadzoru Finansowego, Prezesowi Narodowego Banku Polskiego oraz Prezesowi Związków Banków Polskich.

15.  Ponadto Rada działając zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Regulaminu:

a) dokonuje okresowego przeglądu funkcjonowania Fixingu i przestrzegania Regulaminu przez Uczestników Fixingu (min. raz na rok)

b) dokonuje okresowego przeglądu liczby Uczestników Fixingu, czy w świetle rozwoju rynku, istnieje konieczność zmiany ich liczby (min. raz na rok),

c) dokonuje okresowego przeglądu wypełniana przez Agenta Kalkulacyjnego zobowiązań zawartych w umowie z Organizatorem dotyczącej kalkulacji Fixingu WIBID i WIBOR (na podstawie ustaleń audytu),

d) zatwierdza zmiany w sposobie funkcjonowania Fixingu i w Regulaminie proponowane przez Organizatora,

e) zatwierdza nadanie statusu Uczestnika Fixingu  proponowanego przez Organizatora,

f) zatwierdza zmiany, wypowiedzenie i zawarcie nowej umowy z Agentem Kalkulacyjnym w odniesieniu do kwestii związanych z Fixingiem stawki referencyjnej WIBID i WIBOR oraz zatwierdza zasady przeprowadzania audytów u Agenta Kalkulacyjnego w zakresie dotyczącym zasad funkcjonowania procesu Fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR,

g) rozpatruje odwołania Uczestników Fixingu od decyzji Organizatora w odniesieniu do otrzymanych upomnień i odebrania statusu Uczestnika Fixingu.

16. W zakresie wykonywania kompetencji, o których mowa w pkt 15 lit. d, f Rada uzależnia swoją decyzję od jej potencjalnego wpływu na prawidłową realizację przez Uczestnika Fixingu postanowień Regulaminu.

17. Rada ma możliwość proponowania zmian w funkcjonowaniu Fixingu i Regulaminie zgodnie z zasadami wskazanymi w Regulaminie.

18. Z posiedzeń Rady sporządzany jest protokół, którego kopia przekazywana jest Prezesowi Stowarzyszenia Rynków Finansowych ACI Polska, Przewodniczącemu Komisji Nadzoru Finansowego, Prezesowi Narodowego Banku Polskiego oraz Prezesowi Związku Banków Polskich.

19. Z posiedzenia Rady, w oparciu o protokół sporządzany jest komunikat, który publikowany jest na stronie Stowarzyszenia http://www.acipolska.pl/

footer