Transakcja swapa odsetkowego opartego na indeksie POLONIA (OIS)


Przedmiotem Transakcji OIS jest terminowy kontrakt polegający na wymianie płatności odsetkowych bazujących na stałej kontraktowej stopie procentowej w zamian za płatności odsetkowe oparte na Zmiennej Stopie Procentowej. Zmienna Stopa Procentowa ustalana jest w oparciu o indeks POLONIA. Dopuszcza się zawieranie transakcji w oparciu o indeks WIBOR Overnight (O/N).

Definicje związane z Transakcjami OIS:

 1. Dzień Płatności Odsetkowych - Dzień Roboczy, w którym dokonywane jest rozliczenie zobowiązań i należności z tytułu danego Strumienia Płatności Odsetkowych.
 2. Dzień Roboczy - dzień od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy lub dni, w których banki komercyjne działające w Polsce, za pośrednictwem, których następuje rozliczanie płatności, nie realizują takich zadań
 3. Dzień Rozpoczęcia OIS - Dzień Roboczy, w którym rozpoczyna się Okres Odsetkowy OIS.
 4. Dzień Zakończenia OIS - Dzień Roboczy, w którym kończy się Okres Odsetkowy Transakcji OIS.
 5. Dzień Wcześniejszego Rozwiązania OIS - Dzień Roboczy, w którym nastąpi Wcześniejsze Rozwiązanie Transakcji OIS, a który przypada przed Dniem Zakończenia OIS.
 6. Kupujący OIS - strona Transakcji OIS, która uzyskuje prawo do Strumienia Zmiennych Płatności Odsetkowych OIS oraz jest zobowiązana do zapłacenia drugiej stronie transakcji kwoty Strumienia Stałych Płatności Odsetkowych OIS
 7. Kwota Transakcji OIS - kwota, w odniesieniu, do której wyliczane są płatności odsetkowe dla Strumienia Płatności Odsetkowych OIS w danym Okresie Odsetkowym.
 8. Kwota Wcześniejszego Rozwiązania OIS - w stosunku do każdej ze stron łączna wartość niewymagalnych zobowiązań wynikająca z Transakcji OIS obliczona na Dzień Wcześniejszego Rozwiązania OIS, należna jednej ze stron Transakcji OIS.
 9. Okres Odsetkowy - okres od Dnia Rozpoczęcia OIS (włącznie z tym dniem) do Dnia Zakończenia OIS (bez tego dnia).
 10. Rozliczenie Płatności Odsetkowych - sposób rozliczenia w drodze wzajemnej kompensacji Strumienia Stałych Płatności Odsetkowych OIS i Strumienia Zmiennych Płatności Odsetkowych OIS
 11. Sprzedający OIS - strona Transakcji, która uzyskuje prawo do Strumienia Stałych Płatności Odsetkowych OIS oraz jest zobowiązana do zapłacenia drugiej stronie Transakcji OIS Strumienia Zmiennych Płatności Odsetkowych OIS.
 12. Stawka Referencyjna - index POLONIA chyba, że strony wybrały indeks WIBOR Overnight.
 13. Strumień Płatności Odsetkowych OIS - jeden z dwóch strumieni płatności odsetkowych Transakcji OIS, związany z płatnościami odsetkowymi.
 14. Strumień Stałych Płatności Odsetkowych OIS - Strumień Płatności Odsetkowych OIS oparty na kontraktowej stałej stopie procentowej Transakcji OIS.
 15. Strumień Zmiennych Płatności Odsetkowych OIS - Strumień Płatności Odsetkowych OIS z zastosowaniem Zmiennej Stopy Procentowej.
 16. Wcześniejsze Rozwiązanie Transakcji OIS - wcześniejsze rozwiązanie wzajemnych zobowiązań i rozliczenie Transakcji OIS na zasadzie kompensacji netto przed Dniem Zakończenia OIS.
 17. Zmienna Stopa Procentowa - stopa procentowa kalkulowana na zasadzie stopy procentowej złożonej z indeksów POLONIA (chyba, ze strony wybrały indeks WIBOR Overnight) ustalanych każdego Dnia Roboczego w trakcie trwania Okresu Odsetkowego, zaokrąglona do czwartego miejsca po przecinku.

Zasady Transakcji OIS

 • Stawki BID I OFFER podawane są dla stałej kontraktowej stopy procentowej Transakcji OIS.
 • W Transakcji OIS nie następuje wymiana kwoty nominalnej
 • Strony mają prawo do Wcześniejszego Rozwiązania Transakcji OIS na zasadach kompensacji netto. Kwota Wcześniejszego Rozwiązania Transakcji OIS jest obliczana metodą dyskontową.
 • Standardowe okresy pomiędzy Dniem Rozpoczęcia OIS a Dniem Zakończenia OIS to:
 • 1 tydzień
 • 2 tygodnie
 • 3 tygodnie
 • 1 miesiąc
 • 3 miesiące
 • 6 miesięcy
 • 9 miesięcy
 • 1 rok
Warunki Transakcji OIS

Transakcja OIS wymaga potwierdzenia

 • Waluty Transakcji OIS,
 • Kwoty Transakcji OIS,
 • Dnia Rozpoczęcia OIS,
 • Dnia Zakończenia OIS,
 • Dnia Płatności Odsetkowych,
 • Stałej kontraktowej stopy procentowej,
 • Kupującego OIS,
 • Sprzedającego OIS

Standardowa Transakcja OIS zawierana jest z uwzględnieniem następujących warunków:

 1. Kwota Transakcji OIS jest stała dla całego Okresu Odsetkowego.
 2. Dniem Rozpoczęcia OIS jest data przypadająca dwa Dni Robocze po dniu zawarcia

Transakcji OIS (spot).

 1. Dniem Płatności Odsetkowych jest następny Dzień Roboczy po Dniu Zakończenia OIS.
 2. Bazą Obliczania Odsetek w Transakcji OIS dla zmiennej i stałej kontraktowej stopy procentowej jest ACT/365,

Zobowiązania stron

Rozliczenie Płatności Odsetkowych następuje przez wyliczenie różnicy odsetkowej między Stałym Strumieniem Płatności Odsetkowych OIS i Zmiennym Strumieniem Płatności Odsetkowych OIS

Stroną transakcji zobowiązaną do zapłaty różnicy odsetkowej jest:

 • Sprzedający OIS, jeżeli w Dniu Zakończenia OIS, Strumień Stałych Płatności Odsetkowych OIS jest mniejszy od Strumienia Zmiennych Płatności Odsetkowych OIS lub
 • Kupujący OIS, jeżeli w Dniu Zakończenia OIS, Strumień Zmiennych Płatności Odsetkowych OIS jest mniejszy od Strumienia Stałych Płatności Odsetkowych OIS.

Strumień Stałych Płatności Odsetkowych OIS oblicza się zgodnie z poniższym wzorem:

S st = N * R * d/36500

gdzie:
S st - Strumień Stałych Płatności Odsetkowych OIS
N - Kwota Transakcji OIS
d - Ilość dni kalendarzowych w Okresie Odsetkowym.
R - Stała Stopa Procentowa.

Zmienną Stopę Procentową oblicza się zgodnie z poniższym wzorem:

Z = [(1+W 1*D 1/36500)*(1+ W 2*D 2/36500)*...(1+W n*D n/36500) -1] * 36500 / d

gdzie:
Z - Zmienna Stopa Procentowa
D - Ilość dni kalendarzowych, dla których obowiązuje Stawka Referencyjna w trakcie

Okresu Odsetkowego.
d - Ilość dni kalendarzowych w Okresie Odsetkowym
W - Stawka Referencyjna zastosowana w danym dniu Okresu Odsetkowego

Strumień Zmiennych Płatności Odsetkowych OIS oblicza się zgodnie z poniższym wzorem:

S zm = N * Z * d/36500

gdzie:
S zm - Strumień Zmiennych Płatności Odsetkowych OIS
N - Kwota Transakcji OIS
d - Ilość dni kalendarzowych w Okresie Odsetkowym
Z - Zmienna Stopa Procentowa

Różnicę odsetkową oblicza się zgodnie z poniższym wzorem:

R O = | S st - S zm |

  gdzie:
R O - Kwota Rozliczenia OIS,
| | - wartość bezwzględna wyrażenia

footer