Poniżej załączamy link do rekomendacji Związku Banków Polskich dotyczącej zawierania transakcji REPO i Buy/Sell Bank na polskim rynku finansowym

https://zbp.pl/public/repozytorium/dla_bankow/rady_i_komitety/Standaryzacja_instrumentow_finansowych/REKOMENDACJA_REPO_2016_-_final.pdf

footer