Strona archiwalna. ACI Polska administrowało stawką POLONIA do dnia 30 listopada 2017. Obecnym administratorem stawki jest NBP.


Wprowadzenie

Zważywszy, że

1) ACI Polska - Stowarzyszenie Rynków Finansowych jest organizatorem Fixingu Stawki Referencyjnej POLONIA i właścicielem praw do POLONII,

2) Stawka Referencyjna POLONIA stanowi podstawę wyznaczania oprocentowania niektórych instrumentów finansowych denominowanych w PLN,

w celu zapewnienia właściwego sposobu ustalania Stawki Referencyjnej wprowadza się niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin POLONIA).

 

I. Definicje

 

1.            Dzień Roboczy – każdy dzień, w którym czynne są systemy rozliczeniowe służące do rozrachunków pomiędzy uczestnikami rynku finansowego w PLN ( Sorbnet i Elixir).

2.            Fixing - proces ustalenia Stawki Referencyjnej określony w punkcie III niniejszego  Regulaminu.

3.            Organizator – ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych, podmiot kierujący procesem Fixingu Stawki Referencyjnej POLONIA.

4.            Bank – rozumie się przez to bank posiadający rachunek w Departamencie Systemu Płatniczego NBP: bank krajowy, bank zagraniczny lub jego oddział bądź instytucję kredytową lub jej oddział.

5.            Overnight – depozyt denominowany w PLN przyjęty lub udzielony przez Bank innemu Bankowi w dniu zawarcia transakcji i natychmiast dostępny oraz trwający do następnego Dnia Roboczego.

6.            NBP – oznacza Narodowy Bank Polski będący bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej, który na mocy umowy podpisanej z Organizatorem przeprowadza Fixing Stawki Referencyjnej POLONIA. Ilekroć w niniejszym Regulaminie następuje odwołanie do czynności/zadań wykonywanych przez NBP, należy przez to rozumieć tylko i wyłącznie czynności/zadania wykonywane przez NBP w związku z przeprowadzaniem Fixingu POLONIA.

7.            POLONIA – oznacza Stawkę Referencyjną Overnight ustalaną zgodnie z Regulaminem Stawki Referencyjnej POLONIA.

8.            Uczestnik – Bank, który złożył deklarację i został zaakceptowany przez Zarząd ACI Polska.

9.            Stawka Referencyjna – stawka procentowa obliczona w wyniku Fixingu.

 

II. Postanowienia ogólne

 

1.            Niniejszy Regulamin określa zasady Fixingu, sposób ustalania i publikowania Stawki Referencyjnej oraz związane z tym prawa i/lub obowiązki Uczestników, Organizatora i NBP.

2.            Uczestnikiem Fixingu może być (i) Bank posiadający status Dealera Rynku Pieniężnego lub (ii) Bank, który złoży Deklarację uczestnictwa (Załącznik nr 1), o ile zostanie zaakceptowany przez Zarząd ACI Polska. Zarząd ACI Polska w porozumieniu z NBP wyznacza termin, od którego Uczestnik rozpocznie przesyłanie danych do Fixingu.

3.            Potencjalny Uczestnik musi spełniać poniższe kryteria:

a)            jest instytucją o dobrej jakości kredytowej,

b)           wykazuje się profesjonalizmem i aktywnością na rynku pieniężnym PLN,

c)            przestrzega standardów etycznych zawartych w Kodeksie Wzorcowym (opracowanym na bazie The Model Code ACI) – opublikowanym i aktualizowanym na stronach internetowych ACI Polska.

4.            Uczestnik ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w Fixingu.  O zamiarze takim powinien on poinformować Organizatora i NBP pisemnie, wskazując datę zaprzestania uczestnictwa w Fixingu.

5.            Organizator informuje pozostałych Uczestników i NBP o rezygnacji danego Uczestnika, jak również o przyjęciu nowych Uczestników.

 

III. Fixing

 

1.            Stawka Referencyjna POLONIA jest ustalana dla transakcji Overnight .

2.            Stawki depozytów złotowych Overnight  przesyłane przez Uczestników na Fixing podawane są:

a)            zgodnie z konwencją odsetkową obowiązującą na polskim rynku pieniężnym - Act/365,

b)           z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku ,

c)            dla depozytów prostych i niezabezpieczonych.

3.            O ile Organizator nie ustali inaczej, Fixing POLONIA odbywa się w każdym Dniu Roboczym. Stawka POLONIA jest publikowana przez NBP, na stronie serwisu informacyjnego Reuters, danego dnia około godziny 17:00.

4.            W dniu Fixingu do godziny 16:45 każdy Uczestnik zobowiązany jest do przekazania NBP wykazu transakcji Overnight  zawartych z innymi Uczestnikami w danym dniu do godziny 16:30. Wykaz transakcji powinien zawierać:

a)            kwotę depozytu złotowego (z dokładnością do 1 PLN), gdzie kwota ze znakiem „-” oznacza depozyt udzielony, a ze znakiem „+” depozyt przyjęty,

b)           stawkę, po jakiej transakcja została zawarta oraz

c)            nazwę Banku kontrahenta .

Uczestnicy niniejszym wyrażają zgodę na przekazywanie tych danych NBP.

5.            Stawka POLONIA jest obliczana przez NBP jako stawka średnia ważona kwotami depozytów zaraportowanych przez Uczestników w trybie punktu 4, pod warunkiem, że depozyty te znajdują swoje wzajemne odzwierciedlenia w danych przesłanych przez kontrahentów (matching).

6.            NBP organizuje proces przekazywania przez Uczestników stawek na Fixing i określa warunki techniczne, jakie powinni spełniać Uczestnicy (Załącznik nr 2).

7.            NBP:

a)            dokonuje obliczeń Stawki Referencyjnej POLONIA (zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie),

b)           podaje do publicznej wiadomości wysokość tej stawki,

c)            udostępnia zainteresowanym agencjom informacyjnym wyniki Fixingu na ogólnie przyjętych zasadach obowiązujących przy cytowaniu źródła informacji.

      8.  NBP ma prawo do uzyskiwania od poszczególnych Uczestników informacji i wyjaśnień  w szczególności w przypadku podawania przez nich danych o transakcjach zawartych z innymi Uczestnikami, różniących się między sobą oraz w sytuacji opóźnienia w przekazywaniu danych, o których wyżej mowa.

       9  NBP informuje Organizatora o naruszeniu przez Uczestnika obowiązków określonych niniejszym Regulaminem.

 

IV. Przypadki naruszenia

 

W przypadku: (i) ustania w odniesieniu do Uczestnika przesłanek, o których mowa w punkcie II.3. lub (ii) braku  bądź nieterminowego przesyłania wykazu transakcji Overnight zawartych z innymi Uczestnikami, lub (iii) przesyłania danych odbiegających od danych przekazanych przez pozostałych Uczestników Fixingu, dotyczących transakcji, w których Uczestnik jest stroną, Organizator - w trybie Uchwały Zarządu podjętej na posiedzeniu lub w trybie obiegowym - ma prawo:

a)            upomnieć Uczestnika i poprosić o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji lub

b)           zawiesić Uczestnika w Fixingu bądź podjąć decyzję o pozbawieniu go statusu Uczestnika.

Organizator informuje pozostałych Uczestników i NBP o powyższych zdarzeniach.

 

V. Postanowienia końcowe

 

1.            Organizator i NBP nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w szczególności w wyniku:

a)            stosowania Stawki Referencyjnej,

b)           nieopublikowania Stawki Referencyjnej,

c)            zmian sposobu przeprowadzania lub publikacji Fixingu,

d)           bezpośredniego lub pośredniego stosowania, odwoływania lub powoływania się na Stawkę Referencyjną.

2.            Czas przeprowadzania Fixingu jest czasem warszawskim. Wszelkie odniesienia do czasu zawarte w niniejszym Regulaminie odwołują się do czasu warszawskiego.

3.            Regulamin Stawki Referencyjnej POLONIA może być zmieniony – w uzgodnieniu z NBP - przez Organizatora, z własnej inicjatywy lub na wniosek NBP bądź Uczestnika uchwałą Zarządu ACI Polska.

4.            O ile z przyczyn niezależnych od Organizatora i  NBP nie będzie możliwe obliczenie i podanie Stawki Referencyjnej w danym dniu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu , wówczas obowiązuje Stawka Referencyjna ustalona w poprzednim Dniu Roboczym. Informacja o tym fakcie zostanie podana na stronach serwisu informacyjnego NBP, jak również na stronach internetowych Organizatora.

5.            Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 grudnia 2015r.pdfPobierz cały Regulamin w formacie PDF

 

footer