Zgodnie z wcześniejsza informacją tegoroczne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia ACI POLSKA odbędzie się 23 maja 2019 (czwartek) o godzinie 18.00, w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych, ul. Książęca 4 w Warszawie (główna sala notowań).

Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków: zaczynamy planowo o 18.00, rejestracja od 17.15!

1)      Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,

2)      Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia,

3)      Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,

4)      Przyjęcie porządku obrad,

5)      Wybór Komisji Skrutacyjnej,

6)      Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31.12.2018 r.,

7)      Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz Sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31.12.2018 r.,

8)      Podjęcie uchwały w sprawie przekazania kwoty nadwyżki przychodów nad kosztami roku obrotowego 2018 na zwiększenie funduszu statutowego.

9)      Udzielenie absolutorium członkom organów Stowarzyszenia,

10)   Podsumowanie prac Komisji ds. Profesjonalizmu,

11)   Dyskusja programowa

12)   Wybór Prezesa Zarządu Stowarzyszenia

13)   Wybór członków Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji do spraw Profesjonalizmu

14)   Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.

Gość specjalny WZC o paradoksach popełniania błędów

Przewidywany czas zakończenia obrad ok 20:10.


Program obrad Walnego Zgromadzenia, uchwały do głosowania jak i pozostałe dokumenty niezbędne do analizy i oceny działalności Zarządu znajdziecie Państwo w załącznikach (11 sztuk). Osoby, które nie będą mogły wziąć osobiście udziału w WZ ACI Polska prosimy o udzielenie PEŁNOMOCNICTW do głosowania, innym członkom stowarzyszenia, którzy będą uczestniczyć w WZ ACI Polska.

Tradycyjnie po części oficjalnej zapraszamy na koktajl i cześć nieoficjalną.


Serdecznie zapraszamy,

Zarząd ACI Polska

 

Materiały do pobrania:

 

pdf1_Zaproszenie_na_WZ_ACI_Polska_23_05_2019.pdf
pdf2_ACI_Skrocony_Program_Walnego_Zgromadzenia_23_05_2019.pdf
pdf3_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Zarzadu_ACI_Polska_w_roku_2018.pdf
pdf4_Tresc_proponowanych_przez_Zarzad_uchwal_23_05_2019.pdf
pdf5_PELNOMOCNICTWO_WZC_23_05_2019.pdf
pdf6A_Bilans_aktywa_2018.pdf
pdf6P_Bilans_pasywa_2018.pdf
pdf6_Bilans_2018.pdf
pdf7_Rachunek_wynikow_2018.pdf
pdf8_Sprawozdanie_finansowe_2018.pdf
pdf9_Wprowadzenie_2018.pdf

footer