Dzień dobry,

Zgodnie z wcześniejsza informacją tegoroczne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia ACI POLSKA odbędzie się 24 maja 2018 (czwartek) o godzinie 18.00, w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych, ul Książęca 4 w Warszawie (główna sala notowań).

Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków:

1)     Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,

2)     Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia,

3)     Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,

4)     Przyjęcie porządku obrad,

5)     Wybór Komisji Skrutacyjnej,

6)     Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31.12.2017 r.,

7)     Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz Sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31.12.2017 r.,

8)     Podjęcie uchwały w sprawie przekazania kwoty nadwyżki przychodów nad kosztami roku obrotowego 2017 na zwiększenie funduszu statutowego.

9)     Udzielenie absolutorium członkom organów Stowarzyszenia,

10)  Podsumowanie prac Komisji ds. Profesjonalizmu,

11)  Dyskusja programowa między innymi na temat:

- rozszerzenia definicji członkostwa

- członkostwo w innych organizacjach i stowarzyszeniach branżowych

- wspieranie rozwoju zawodowego członków

12)  Uchwała w sprawie upoważnienia Zarządu do podpisania deklaracji przystąpienia do ZMID w charakterze instytucji wspierającej ZMID (Członkostwo Wspierające), oraz innych działań z tym związanych.

13) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia

Program obrad Walnego Zgromadzenia, uchwały do głosowania jak i pozostałe dokumenty niezbędne do analizy i oceny działalności Zarządu znajdziecie Państwo w załącznikach (11 sztuk).

Osoby, które nie będą mogły wziąć osobiście udziału w WZ ACI Polska prosimy o udzielenie PEŁNOMOCNICTW do głosowania, innym członkom stowarzyszenia, którzy będą uczestniczyć w WZ ACI Polska.

Tradycyjnie po części oficjalnej zapraszamy na koktajl i cześć nieoficjalna

Serdecznie zapraszamy,

Zarząd ACI Polska

 

Materiały do pobrania:

 

pdf1_Zaproszenie_na_WZ_ACI_Polska_24_05_2018.pdf

pdf2_ACI_Skrocony_Program_Walnego_Zgromadznia_24_05_2018.pdf

pdf3_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Zarzadu_ACI_Polska_w_roku_2017.pdf

pdf4_Tresc_proponowanych_przez_zarzad_uchwal_24_05_2018.pdf

pdf5_PELNOMOCNICTWO_WZC_24_05_2018.pdf

pdf6_Bilans_2017.pdf

pdf6A_Bilans_aktywa 2017.pdf

pdf6B_Bilans_pasywa 2017.pdf

pdf7_Rachunek wynikow 2017.pdf

pdf8_Sprawozdanie_finansowe_2017.pdf

pdf9_Wprowadzenie_2017.pdf

footer