Statut
ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych zwane w skrócie ACI POLSKA jest dobrowolną i samorządną organizacją osób aktywnych zawodowo przy transakcjach na międzynarodowym i krajowym rynku finansowym (w tym brokerów) zatrudnionych w ramach stosunku pracy w bankach nadzorowanych przez władze finansowe oraz innych instytucjach finansowych i mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. ACI POLSKA może używać wyodrębniającego je znaku graficznego

3. ACI POLSKA używa pieczęci z napisem: „ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych”.

4. Członkowie ACI POLSKA mają prawo do noszenia odznak organizacyjnych lub odznak honorowych ustalonych przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 2

1. Terenem działania ACI POLSKA jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą ACI POLSKA jest miasto stołeczne Warszawa.

2. ACI POLSKA posiada osobowość prawną.

3. ACI POLSKA może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnym celu.

ROZDZIAŁ II

Cel i sposoby jego realizacji

§ 3

Podstawowym celem ACI POLSKA jest popularyzowanie wiedzy w zakresie funkcjonowania międzynarodowych i krajowych systemów finansowych, wprowadzaniu instrumentów rynku pieniężnego i walutowego, a także podnoszenie poziomu zawodowego i etycznego swoich członków oraz integracja środowiska Dealerów.

§ 4

ACI POLSKA osiąga swój cel statutowy przez:

a) organizowanie konferencji i szkoleń dla pracowników instytucji finansowych,

b) organizowanie zebrań i spotkań członków Stowarzyszenia w celu wymiany poglądów i doświadczeń w zakresie tendencji rynku walutowego i pieniężnego,

c) utrzymywanie stałych kontaktów z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Dealerów Dewizowych ACI - "The Financial Market Association",

d) profesjonalną pomoc na zasadzie doradztwa powstającym instytucjom finansowym, jak i początkującym pracownikom rynku pieniężnego w zakresie krajowego i międzynarodowego obrotu finansowego,

e) propagowanie solidności, odpowiedzialności i wysokiej etyki zawodowej wśród pracowników operacyjnych instytucji finansowych,

f) podnoszenie zawodowych umiejętności członków Stowarzyszenia.

g) reprezentowanie członków Stowarzyszenia, ochrona ich interesów zawodowych oraz współpraca z instytucjami finansowymi i rządowymi w zakresie rozwoju i kształtowania rynków finansowych.

ROZDZIAŁ III

Członkostwo

§ 5

1. Członkowie ACI POLSKA dzielą się na:

a) rzeczywistych

b) honorowych

  1. Członkiem rzeczywistym ACI POLSKA może być każda osoba spełniająca warunki określone w art.1 ust.1 Statutu.
  2. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla ACI POLSKA lub też osoba, która w okresie członkostwa w ACI POLSKA przeszła na emeryturę.

§ 6

1. O przyjęciu na członka rzeczywistego decyduje Zarząd na pisemny wniosek zainteresowanej osoby, poparty rekomendacją dwóch członków ACI POLSKA. Uchwała Zarządu podejmowana jest zwykłą większością głosów w ciągu 30 dni od daty otrzymania wniosku.

2. Od negatywnej uchwały Zarządu zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały.

  1. Członkostwo honorowe jest przyznawane przez Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów na wniosek co najmniej dwóch członków Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 7

1. Członkostwo ustaje przez:

a) skreślenie,

b) wykluczenie.

2. Skreślenie następuje w przypadku:

a) pisemnej rezygnacji członka złożonej Zarządowi ACI POLSKA,

b) niepłacenia składek członkowskich w okresie dłuższym niż 6 miesięcy - po uprzednim pisemnym upomnieniu,

c) zaprzestania przez członka pracy w zakresie określonym w par.1 pkt.1,

d) zatrudnienia członka u pracodawcy poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej,

e) śmierci członka.

3. Wykluczenie następuje w przypadku:

a) postępowania niezgodnego z etyką,

b) nieprzestrzegania Statutu lub uchwał władz ACI POLSKA.

§ 8

1. Utrata praw członkowskich z przyczyn wskazanych w § 7 ust.2 następuje na mocy uchwały Zarządu, podjętej zwykłą większością głosów.

2. Utrata praw członkowskich z przyczyn wskazanych § 7 ust. 3 następuje na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, podjętej na wniosek Zarządu. Zarząd może wcześniej w formie jednomyślnej uchwały zawiesić członka w jego prawach. Od uchwał Zarządu dotyczących utraty lub zawieszenia praw członkowskich, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków, na zasadach określonych w §6 ust. 2 niniejszego Statutu w terminie 14 dni.

ROZDZIAŁ IV

Prawa i obowiązki członków

§ 9

Członkowie ACI POLSKA powinni w pracy zawodowej wykazywać się wysokimi kwalifikacjami i stanowić przykład nienagannej etyki i solidności polskiego finansisty.

§ 10

1. Członkowie rzeczywiści mają obowiązek aktywnego uczestniczenia we wszelkich pracach ACI POLSKA.

2. Członkowie rzeczywiści mają obowiązek płacenia składek członkowskich w wysokości i trybie ustalonych przez Walne Zgromadzenie Członków.

§ 11

Każdy członek rzeczywisty może być wybierany do władz ACI POLSKA, z zastrzeżeniem §20 ust.2 oraz ma prawo udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków z prawem głosu osobiście lub przez pełnomocników.

§ 12

Członkowie honorowi mają prawo wyłącznie do biernego uczestnictwa w obradach Walnego Zgromadzenia Członków.

ROZDZIAŁ V

Władze ACI POLSKA

§ 13

Władzami ACI POLSKA są:

a) Walne Zgromadzenie Członków,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna.

Walne Zgromadzenie Członków

§ 14

1. Najwyższą władzą ACI POLSKA jest Walne Zgromadzenie Członków.

2. Walne Zgromadzenie Członków powinno odbyć się w terminie do trzydziestego czerwca każdego roku.

§ 15

1. Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd.

2. Komisja Rewizyjna ma prawo zwołania Walnego Zgromadzenie Członków, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w § 14 ust. 2 oraz Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Komisję Rewizyjną lub 10 członków rzeczywistych ACI POLSKA.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków mogą być zwołane w przypadkach opisanych w § 16 , a także gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania Walnych Zgromadzeń Członków uznają to za wskazane.

§ 16

Do wyłącznych kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności ACI POLSKA oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów stowarzyszenia z wykonania przez nich obowiązków;

b) zmiany Statutu,

c) ustalenie wytycznych działalności ACI POLSKA,

d) wybór Prezesa Zarządu i Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,

e) przyznawanie i pozbawianie statusu członka honorowego,

f) ustalanie wysokości składek członkowskich i trybu ich uiszczania,

g) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków oraz odwołań od uchwał Zarządu,

h) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.

§ 17

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków ACI POLSKA zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków rzeczywistych stowarzyszenia.

§ 18

1. Walne Zgromadzenie Członków zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na 14 dni przez terminem Walnego Zgromadzenia Członków. Walne Zgromadzenie Członków może być zwołane za pomocą poczty elektronicznej lub listów zwykłych wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia.

2. W ogłoszeniu oznaczyć należy datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia Członków oraz porządek obrad.

§ 19

1. Walne Zgromadzenie Członków otwiera przewodniczący komisji Rewizyjnej albo jego Zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie Członków otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

2. Lista obecności zawierająca spis uczestników jest podpisana przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 20

1. Głosowanie jest jawne.

2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów ACI POLSKA , jak również w sprawach osobowych.

3. Walne Zgromadzenie Członków może podjąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania.

§ 21

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków powinny być umieszczone w protokole.

2. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia Członków.

Zarząd i jego kompetencje

§ 22

1. Zarząd prowadzi sprawy ACI POLSKA i reprezentuje stowarzyszenie.

2. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw ACI POLSKA.

3. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności ACI POLSKA.

4. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w ust. 3, choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności ACI POLSKA, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.

5. Wobec ACI POLSKA członkowie Zarządu podlegają ograniczeniom ustawowym, ustanowionym w statucie ACI POLSKA oraz w uchwałach Walnego Zgromadzenia Członków.

6. Uchwały Zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego członków. W przypadku równej liczby głosów, głos Prezesa liczy się podwójnie.

7. Zarząd podejmuje decyzję o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej przez ACI POLSKA. Zarząd podejmuje decyzję o tworzeniu bądź uczestniczeniu przez ACI POLSKA w spółkach handlowych.

§ 23

1. Zarząd składa się od czterech do sześciu członków w tym:

a) Prezesa;

b) Wiceprezesa;

c) Sekretarza;

d) Skarbnika.

2. Członek Zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków.

3. Prezes musi być osobą legitymującą się co najmniej 3-letnim stażem pracy w zakresie transakcji i operacji finansowych określonych w §1 ust.1 jest wybierany w głosowaniu tajnym na okres wspólnej kadencji Zarządu wynoszącej 2 lata.

4. Pozostali członkowie Zarządu wybierani są w głosowaniu tajnym na okres wspólnej kadencji wynoszącej 2 lata .

5. Zarząd na pierwszym posiedzeniu powołuje spośród swoich członków Wiceprezesa, Sekretarza oraz Skarbnika uchwałą podjętą w głosowaniu tajnym.

6. Uzupełnienie składu Zarządu w przypadku wygaśnięcia mandatu Wiceprezesa lub Sekretarza lub Skarbnika w czasie trwania kadencji, następuje poprzez powierzenie tej funkcji pozostałemu członkowi Zarządu drogą podjęcia przez Zarząd uchwały. Walne Zgromadzenie Członków uzupełni skład Zarządu w przypadku niewystarczającej ilości członków Zarządu do sprawowania funkcji opisanych w ust. 1 lub wygaśnięcia mandatu Prezesa w czasie trwania kadencji, podczas najbliższego zgromadzenia.

§ 24

1. Do składania oświadczeń o charakterze majątkowym w imieniu ACI POLSKA, wymagane jest współdziałanie Prezesa i Skarbnika.

2. Do składania oświadczeń o charakterze informacyjno-reprezentacyjnym wymagane jest współdziałanie Prezesa i Sekretarza.

3. W czasie nieobecności Prezesa funkcje jego wykonuje Wiceprezes.

§ 25

1. Posiedzenia Zarządu powinny być zwoływane co najmniej 2 razy w roku.

2. Zarząd zbiera się decyzją Prezesa lub 3 osób wchodzących w skład Zarządu.

Komisja Rewizyjna i jej kompetencje

§ 26

1. Organ kontroli wewnętrznej ACI POLSKA - Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej trzech członków powoływanych i odwoływanych uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, w tym:

a) Przewodniczącego,

b) Zastępcy Przewodniczącego

c) Sekretarza.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej powoływani są na okres wspólnej kadencji trwającej dwa lata.

3. Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej w przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego lub Sekretarza w czasie trwania kadencji, następuje poprzez powierzenie tej funkcji pozostałemu członkowi Komisji Rewizyjnej drogą podjęcia przez Komisję Rewizyjną uchwały. Walne Zgromadzenie Członków uzupełni skład Komisji Rewizyjnej w przypadku niewystarczającej ilości jej członków do sprawowania funkcji opisanych w ust. 1, podczas najbliższego zgromadzenia.

§ 27

1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrolowanie, co najmniej raz w roku działalności ACI POLSKA, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej;

b) zgłaszanie na posiedzeniach Zarządu uwag i wniosków w sprawie działalności ACI POLSKA,

c) składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków corocznego pisemnego sprawozdania ze swojej działalności oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu,

d) występowanie z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Zarządu.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.

3. Komisja Rewizyjna może zażądać zwołania w ciągu 14 dni posiedzenia Zarządu, z podanym przez Komisję porządkiem obrad.

4. Uchwały Komisji Rewizyjnej muszą być podejmowane przy obecności wszystkich jej członków większością 2/3 głosów.

ROZDZIAŁ VI

Fundusze Stowarzyszenia

§ 28

1. Majątek ACI POLSKA składa się z ruchomości i funduszy.

2. Na fundusze składają się:

a) składki członkowskie, których wysokość jest ustalana przez Walne Zgromadzenie Członków,

b) darowizny i zapisy,

c) dotacje,

d) w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, dochody z tej działalności,

e) w przypadku uczestniczenia w spółkach handlowych, dochody z tytułu uczestnictwa w tychże spółkach, a w szczególności dywidenda w odniesieniu do spółek kapitałowych.

3. Rok obrachunkowy ACI POLSKA trwa od 1 stycznia do 31 grudnia, a w pierwszym roku od dnia zarejestrowania do 31 grudnia.

4. Zarząd, za pośrednictwem Skarbnika, corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Członków do aprobaty bilans za dany rok oraz projekt budżetu stowarzyszenia na rok następny.

ROZDZIAŁ VII

Zmiana statutu i rozwiązanie ACI POLSKA

§ 29

Uchwały w sprawie zmiany Statutu i rozwiązania ACI POLSKA podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy członków rzeczywistych Stowarzyszenia.arrow Pobierz statut w PDF

footer