Lata 70 i 80 to okres, kiedy dealerzy w Polsce byli bardzo niewielką grupą zawodową i śmiało można powiedzieć, że byli wybrańcami, elitą wśród bankowców. W naszym kraju byli nielicznymi przedstawicielami zawodu cieszącego się na całym świecie estymą i poważaniem. Dołączenie do tej grupy było prawdziwą nobilitacją. I nie chodziło tu tylko o możliwość częstych wyjazdów zagranicznych, praktyki w renomowanych bankach i dużych centrach finansowych. Rynki, na których działali dealerzy wymagały od nich dużej wiedzy, profesjonalizmu oraz czegoś, co zwykło się określać etyką zawodową, uczciwością lub wprost koleżeństwem.

I zapewne właśnie koleżeństwo stało się jednym z głównych powodów, dla którego środowisko dealerskie zaczęło poszukiwać jakiejś formy integracji. Efektem tych działań było powstanie w roku 1956 Międzynarodowego Stowarzyszenia Dealerów Bankowych (ACI) z siedzibą w Paryżu.

W Polsce dopiero po roku 1990 nastąpił rozwój krajowej bankowości, charakteryzujący się dużą ilością nowo otwartych banków, a co za tym idzie dealing room'ów i ich pracowników. Proces ten obejmował teren całego kraju, a centrale banków zakładały swe siedziby w większości dużych miast. Pojęcie fuzji miało się pojawić dopiero za kilka lat, a proces przenoszenia operacji skarbowych do Warszawy nie został jeszcze zapoczątkowany. To rozproszenie spowodowało, ze dealerzy chcieli się poznawać, spotykać i rozmawiać o swojej pracy. W tamtym okresie ważną rolę odegrało warszawskie biuro Reutera. Nowe technologie już same w sobie w oczywisty sposób integrowały, dając dostęp do informacji i możliwość utrzymywania kontaktów. Doszły do tego regularne spotkania w formie imprez organizowane właśnie przez Reutera.

Banki również doceniały wagę wzajemnych relacji. Zaczęły, więc we własnym zakresie organizować spotkania dealerów z całego kraju. Wiele osób pamięta zapewne pierwsze nieformalne jeszcze wtedy "forexy" w Zakopanem i Gdańsku. W tamtym okresie i podczas tych spotkań powstawała idea powołania organizacji, która formalnie zintegrowałaby środowisko, koncentrując się nie tylko na sprawach socjalnych. Zgodnie z założeniami twórców do jej zadań miało należeć:

- wprowadzanie i promowanie standardów rynkowych,
- upowszechnianie etyki dealerskiej,
- opracowywanie programów edukacyjnych,
- współdecydowanie o kształcie i zasadach funkcjonowania krajowego rynku.

Takie cele wyznaczyło sobie Polskie Stowarzyszenie Dealerów Bankowych - Forex Polska, powołane do życia w roku 1992. W roku 1994 Stowarzyszenie zostało afiliowane z ACI The Financial Markets Organization - organizacją dealerską o zasięgu międzynarodowym z siedzibą w Paryżu. W marcu 2004 roku decyzją Walnego Zgromadzenia Członków Forex Polska zmienił nazwę na Stowarzyszenie Dealerów Bankowych ACI Polska.

footer