Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI Polska
ul. Wilcza 31 lok. 1A
00-544 Warszawa

Nazwa organu rejestrowego:
Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS
Nazwa rejestru:
Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
Data rejestracji:
05-02-2004
Numer w rejestrze:
0000192423

NIP: 525-21-02-010
REGON: 012799548

Numer rachunku bankowego:
05 1020 1068 0000 1002 0076 6089
PKO BP S.A.
Oddział 6 w Warszawie
ul. Puławska 15
02-515 Warszawa

Adres korespondencyjny Zarządu:
Prezes Zarządu Stowarzyszenia
Wojciech Galinski
ACI Polska
ul. Wilcza 31 lok. 1A
00-544 Warszawa

footer